Trafikksikker kommune regodkjent 2020 (2)

Tommel opp fra Trygg Trafikk

Trafikksikker kommune

Gildeskål ble i 2017 godkjent som trafikksikker kommune. Nå har Trygg trafikk og Nordland fylkeskommune gjennomgått vårt arbeid og satt godkjenningsstempelet sitt. Vi er glade for denne anerkjennelsen, som viser at målrettet arbeid gir resultater.

Du kan lese hele rapporten fra Trygg Trafikk her.

Arbeidet for trafikksikkerhet involverer de fleste som arbeider med kommunale tjenester, og gjennomgangen nå viser at vi tar dette på alvor, enten man jobber på helsestasjon, i skole eller barnehage, i teknisk avdeling eller andre deler av kommunal tjenesteyting. Derfor var også lederne for alle disse tjenestene med i statusmøtet med Trygg trafikk og Nordland fylkeskommune 14.12.2020.

Trygg trafikk var godt fornøyd med både svarprosenten for spørreundersøkelsen som var gjort blant kommunalt ansatte, og med svarene som kom i undersøkelsen. Det viser at det er god bevissthet om trafikksikkerhetsarbeidet i vår organisasjon, og Trygg trafikk oppfordrer oss til å bli enda flinkere til å informere om det gode arbeidet vi gjør, ikke minst alt det som handler om andre ting enn rent fysiske tiltak.

At Gildeskål på nytt er godkjent som trafikksikker kommune, gjør også at vi fyller kravene fra Nordland fylkeskommune for å søke om nye tilskudd til trafikksikkerhetsmidler fra 2021.

 

Bjørn Magne Pedersen
Ordfører

 

Kriterier for å være trafikksikker kommune:

  • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.

  • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.

  • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.

  • Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).

  • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.

  • Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.

  • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.

  • Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS