Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

bus travel journey  800  9856

Legeerklæring må vedlegges søknaden.

TT-ordningen er behovsprøvd i forhold til søkers inntekt. Men økonomisk behovprøving gjelder ikke for rullestolbrukere med behov for spesialbil, eller blinde.
- Søkerens inntekt må ikke overstige 2 x grunnbeløpet (G) i folketrygden. Som inntekt regnes ”alminnelig inntekt” iht. siste likningsoppgjør, eventuelt justert for særfradrag for alder, uførhet og store sykdomskostnader. 

Søknadskjema kan sendes digitalt med eDialog eller i brevpost til NAV Gildeskål, Inndyrveien 79, 8140 Inndyr.   
 

Saksbehandlingstid

Søknader om TT-kort behandles 2 ganger i året, 1. april og 1. oktober.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS