Avgrensning Kirkested

Varsel om oppstart av planarbeid for Gildeskål Kirkested.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid over Gildeskål Kirkested. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videreutvikling av Gildeskål Kirkested som kirkested, turist- og pilegrimsattraksjon, bosted og arena for formidling av kultur og historie, samtidig som vern og forvaltning av kulturminner og kulturlandskap ivaretas.

Hensikten med planarbeidet er bl.a. å legge til rette for nytt museumsbygg samt å vurdere adkomstveier og områder for parkering. Planens avgrensningsområde er det samme som i gjeldende reguleringsplan.

Boarch AS er engasjert av Gildeskål Kommune til å utarbeide et planforslag. Det informeres videre om at varselet om oppstart kun er til orientering og at innspill vil bli tatt til etterretning når planen legges ut til offentlig ettersyn.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS