ny oppstart

Varsel om oppstart av planarbeid – Reguleringsendring av Stabbursvingen

 

I medhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det kjent med at Gildeskål kommune starter revidering av detaljregulering for Stabbursvingen.

Det ble høsten 2015 varslet oppstart om en mindre reguleringsendring for Stabbursvingen. Det har blitt konkludert med at endringene er så omfattende at det kreves en større endringer i planen. Den nye planen vil ta sikte på og rette ut veien for å gjøre forholdene bedre for beboere som er sterkt berørt av dagens veitrase. Dagens veitrase er så nært bebyggelse at det utgjør betydelig fare for materielle skader og personskader.

Den kommunale veien som går videre inn til Beiarn og Evjen granittbrudd vil legges over jordbruksareal slik eksisterende plan antyder, men traseen vil endres noe for å unngå at ny vei blir for nært bebyggelse.

Nytt område i vest tas inn i plan for at vei skal kunne rettes ut. Dagens arealformål er LNFR område med tillatt spredt bebyggelse. Grunnet tettbebyggelse og eksisterende vei i området vurderer kommunen planen til og ikke å utløse krav om konsekvensutredning jf. Pbl § 4-2

ny avgrensning.pdf

Innspill i forbindelse med oppstart sendes til:

postmottak@gildeskal.kommune Innen fredag 3. August. For spørsmål knyttet til planarbeidet kontakt: Arealplanlegger, Anders B. Owrenn på Tlf: 75760782

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS