Varsel om planoppstart - detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for steinbrudd, Moan Skauvoll, Gildeskål kommune

Iht. plan- og bygningslovens §12-8 gjøres det kjent at Frode Isaksen har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detalj- reguleringsplan for steinbrudd, Moan på Skauvoll iGildeskål kommune. Norconsult AS er innleid til åforestå planarbeidet. Planområdet er på cirka 254 daa og omfatter hele eller deler av følgende eiendommer (gnr./bnr.): 21/3, 21/5 og 201/1. Plan- avgrensningen fremgår av kartskissen nedenfor (stiplet linje).

 

 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for steinbrudd inkl. adkomst og områder for bearbeiding av steinmassene. Tiltaket er vurdert åutløse kravtil konsekvensutredning uten kravtil planprogram (vedlegg II pkt. 2a tiltak iht. forskrift om konsekvensutredninger av 01.01.17). Denne oppstartsmeldingen og mer informasjon om planarbeidet kan ses/lastes ned fra Gildeskål kommunes hjemmeside:

https://www.gildeskal.kommune.no/kunngjoering-planoppstart.392830.no.html Merknader/innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø,e-post: goran.antonsen@norconsult.com, innen tidsfristens utløp den 01.02.2018

Planavgrensning Moan massetak.pdf

Annonse steinbrudd Moan Skauvoll.docx

Kopi av Vedlegg Adresseliste Moan Skauvoll Gildeskål kommune.xlsx

Varsel om planoppstart steinbrudd Moan Skauvoll.docx

REFERAT_OPPSTART_15112017_MOAN_STEINBRUDD.pdf

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS