Miljødirektoratet logo

Gildeskål kommune har fått status som nasjonalparkkommune

Nasjonalparkkommunen Gildeskål har nå ansvar for å legge til rette for lokal verdiskaping, og kommunen skal bidra til at Láhko nasjonalpark blir mer synlig og tilgjengelig og at verneverdiene og kvalitetene i nasjonalparkene blir tatt vare på. 

2021-04-12

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat er en del av skogvernet i Norge, og ble fredet ved kgl.res 25.februar 2011. Formålet med vernet er å bevare et skogområde med sjelden og sårbar natur. Området har særlig betydning for biologisk mangfold i form av å være et større, variert og velavgrenset område med høgstaudebjørkeskog med tilhørende flora og fauna og gamle furutrær.

2012-10-29
Flueblomst

Øya/Langholmen landskapsvernområde

Øya/Langholmen landskapsvernområde med plantelivsfredning ble fredet ved kgl.res. 6.desember 2002. Formålet med vernet er å bevare et egenartet og i det vesentlige urørt kystlandskap med havstrandvegetasjon, rike tørrbakker og rikmyrer, med et stort antall kravfulle og sjelde arter.

2012-10-29
Marisko

Åsen/Kjeldalen naturreservat

Åsen-Kjeldalen naturreservat ble fredet ved kgl.res. 15.12.2000 som del av verneplan for rik løvskog i Nordland. Verneområdet ble utvidet 25.02.2011. Her finner vi blant annet forekomster av hassel, mange orkideer og en kalksjø med sjeldne og svært kravfulle arter.

2012-10-29

Skålsvikleira/Ystleira naturreservat

Skålsvikleira/Ystleira naturreservat ble fredet i klg.res. 6.desember 2002. Formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt kystområde, med det natutlig tilknyttede plante- og dyreliv. Spesiell verdi knytter seg til de botaniske forekomstene.

2012-10-25

Nupen

Nupen naturreservat tilhører Fleinvær og ble fredet ved kgl.res. 6. desember 2002. Formålet med fredningen er å bevare et godt hekke- og oppvekstområde for sjøfugl.

2012-10-25

Fugløya naturreservat

Fugløya naturreservat ble fredet ved kgl.res. av 6. desember 2002. Formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt kystområde, med naturlig tilknyttedeplante- og dyreliv. Spesiell verdi er knyttet til områdets verdi som hekkelokalitet for lunde. Lundefugl er rødlista som sårbar art.

2012-10-25
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS