Elv i karstlandskapet 2, Foto: Sigrid Elise Lium

Vi inviterer til åpent møte

Forvaltningsplan Lahko

I forbindelse med oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for Lahko nasjonalpark inviterer nasjonalparkforvalter til informasjonsmøte 29. oktober kl. 18 på kommunehuset. Møtet er åpent for alle som vil vite mer om eller gi innspill til det videre arbeidet med forvaltningsplanen.

2019-10-18

Láhko nasjonalpark

Geologi er stikkordet for Láhko nasjonalpark. Vannet har formet landskapet ved å løse opp kalkspatmarmor. Dette er grunnen til at vi overalt i nasjonalparken finner grotter, sprekker, gater, jordbruer og blinde daler. Kalken i berggrunnen gir grunnlaget for et unikt biologisk mangfold.

2013-08-14

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat er en del av skogvernet i Norge, og ble fredet ved kgl.res 25.februar 2011. Formålet med vernet er å bevare et skogområde med sjelden og sårbar natur. Området har særlig betydning for biologisk mangfold i form av å være et større, variert og velavgrenset område med høgstaudebjørkeskog med tilhørende flora og fauna og gamle furutrær.

2012-10-29
Flueblomst

Øya/Langholmen landskapsvernområde

Øya/Langholmen landskapsvernområde med plantelivsfredning ble fredet ved kgl.res. 6.desember 2002. Formålet med vernet er å bevare et egenartet og i det vesentlige urørt kystlandskap med havstrandvegetasjon, rike tørrbakker og rikmyrer, med et stort antall kravfulle og sjelde arter.

2012-10-29
Marisko

Åsen/Kjeldalen naturreservat

Åsen-Kjeldalen naturreservat ble fredet ved kgl.res. 15.12.2000 som del av verneplan for rik løvskog i Nordland. Verneområdet ble utvidet 25.02.2011. Her finner vi blant annet forekomster av hassel, mange orkideer og en kalksjø med sjeldne og svært kravfulle arter.

2012-10-29

Skålsvikleira/Ystleira naturreservat

Skålsvikleira/Ystleira naturreservat ble fredet i klg.res. 6.desember 2002. Formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt kystområde, med det natutlig tilknyttede plante- og dyreliv. Spesiell verdi knytter seg til de botaniske forekomstene.

2012-10-25

Nupen

Nupen naturreservat tilhører Fleinvær og ble fredet ved kgl.res. 6. desember 2002. Formålet med fredningen er å bevare et godt hekke- og oppvekstområde for sjøfugl.

2012-10-25

Fugløya naturreservat

Fugløya naturreservat ble fredet ved kgl.res. av 6. desember 2002. Formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt kystområde, med naturlig tilknyttedeplante- og dyreliv. Spesiell verdi er knyttet til områdets verdi som hekkelokalitet for lunde. Lundefugl er rødlista som sårbar art.

2012-10-25
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS