For privatkunder

Gebyrgrunnlag vann

Dersom du er tilkoblet kommunalt vann må du betale et årlig gebyr. Gebyret er todelt, med ett fastledd (abonnementsgebyr) og er variabelt ledd (forbruksgebyr). Abonnementsgebyret betales som en fast sats per boenhet. Forbruksgebyret kan enten måles ved at du monterer vannmåler i ditt hus, eller kommunen kan stipulere et forbruk basert på bruksarealet (BRA) på din bolig. For stipulert forbruk ganges BRA med en omregningsfaktor på 1,2 og man får et stipulert kubikkmeterforbruk. For fritidseiendom er omregningsfaktoren 0,6. Utfra beregnet forbruk betaler du en fastsatt pris per kubikkmeter.

Gebyrgrunnlag avløp

Dersom du er tilkoblet kommunalt avløp betaler du, i likhet med vannavgiften, et årlig abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Beregningsgrunnlaget for forbruket er som utgangspunkt det samme som for vann. For eiendom hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsnett, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfeller inngås det en separat avtale mellom kommunen og abonnenten.

Beregning av gebyrer

Ved å gange antall kvadratmeter (m2) bruksareal med en faktor 1,2 (m3 pr. m2) kommer en fram til stipulert forbruk i kubikkmeter.
For bolig på 100 m2 blir regnestykket slik: 100 m2 x faktor 1,2 = 120 kubikkmeter.

Gebyrer for vann

Abonnementsgebyr vann for 2021 er foreslått til kr 2588,- og forbruksgebyr per m3 kr 24,76.  
For en bolig på 100 m2 som i eksemplet over gir dette en utregning som følgende:
Kr 2588 + (120 x 24,76) = kr 5559,20.

Gebyrer for avløp

Abonnementsgebyr avløp for 2021 er foreslått til kr 559,- og forbruksgebyr per m3 kr 12,78. 
Dette gir en utregning som følgende:
Kr 559 + (120 x 12,78) = kr 2092,60.

Denne utregningen forutsetter at satsene i forslag til gebyrregulativ for 2021 blir vedtatt i kommunestyrets møte 15. desember 2020.
Alle satser og omregningsfaktorer vedtas årlig av kommunestyret. Utfyllende informasjon om priser og gebyrgrunnlag finner du på Gildeskål Kommunes hjemmeside.

Vannmåler

For bolig og fritidsbolig er det valgfritt om forbruket skal beregnes etter areal, eller målt forbruk. Vil du betale forbruksgebyr for vann og avløp ut fra faktisk forbruk, må du installere vannmåler.
Dersom du ønsker å installere vannmåler må du sende skriftlig henvendelse til kommunen for bestilling. Kommunen står som eier av vannmåler, og abonnenter betaler en årlig leie for denne. Installasjon av vannmåler må foretas av godkjent rørlegger og installasjonskostnader dekkes av abonnenten.

For næringskunder

Gebyrgrunnlag vann

Nærings- og kombinasjonseiendom som er tilknyttet kommunalt vann må betale et årlig abonnementsgebyr som en fast sats ut fra kapasitetsfaktor (se tabell under), i tillegg til et forbruksgebyr som skal måles av vannmåler.

Alle næringsbygg skal ha installert vannmåler. Kommunen står som eier av vannmåler, og abonnenter betaler en årlig leie for denne.  Ta kontakt med kommunen for utlevering av vannmåler. Installasjon av vannmåler må foretas av godkjent rørlegger og installasjonskostnader dekkes av abonnenten.

Gebyrgrunnlag avløp

Nærings- og kombinasjonseiendom som er tilknyttet kommunalt avløp betaler, i likhet med vannavgiften, et årlig abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Beregningsgrunnlaget for forbruket er det samme som for vann. I tilfeller hvor avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn vannforbruket, kan avløpsgebyret beregnes utfra målt avløpsmengde, eller fastsettes etter særskilt avtale med kommunen.

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret vektes slik at det står i forhold til abonnentenes andel av kommunens infrastrukturkostnader knyttet til vann og avløp. Vektingen er trinnvis i sju intervaller. For kombinasjonseiendommer betales abonnementsgebyr for boligdelen per boenhet, og for næringsdelen som næringseiendom.