Det kan være transport av ved og bagasje og utstyr til egen hytte. Før du går til innkjøp av kjøretøy bør du derfor vite at du har lov til å kjøre. Tanken bak reglene om motorferdsel i utmark er at slik ferdsel skal begrenses til det som betraktes som nødvendig kjøring. Motorferdsel i utmark er derfor i utgangspunktet forbudt.

Nødvendig transport

Nødvendig transport til og fra faste bosteder, motorisert ferdsel i tilknytning til stedbunden næring, forsvarets øvelser, politi, ambulanse og redningstjeneste er blant formål som er tillatt. Det er også anledning til bruk av motorkjøretøy i forbindelse med uttransport av bytte fra jakt på elg og hjort. Ut fra naturvernhensyn er det spesielt viktig at motorferdsel på barmark begrenses mest mulig. På vinterføre kan derfor motorkjøretøy nyttes til noen flere formål, blant annet transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse og ved fra egen eiendom til fast bopel. Kommunen kan i tillegg gi dispensasjon for bruk av snøskuter til særskilte formål. De fleste dispensasjonene er gitt til hytteeiere for transport av bagasje og utstyr til egne hytter som ligger mer enn 2,5 km fra vinterbrøyta veg. Det skal imidlertid legges opp til at slik transport først og fremst foretas av fastboende som kan ha dette som tilleggsnæring. Dispensasjoner til enkelte hytteeiere skal derfor etter regelverket avgrenses til et fåtall turer og et begrenset tidsrom. Hvis det er behov for transport i verneområder, f.eks. Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat må søknad sendes først til Fylkesmannen i Nordland. Hvis Fylkesmannen gir dispensasjon fra forbudet i verneforskriften kan kommunen behandle søknaden etter motorferdselsforskriften.

Søknad om dispensasjon for snøscooter

Søknadsskjema fylles ut og sendes Gildeskål kommune,Servicekontoret, 8138 Inndyr eller på e-post til postmottak@gildeskal.kommune.no.

Leiekjøring

Torbjørn Johannessen,8140 Inndyr har tillatelse til å påta seg leiekjøring i Gildeskål kommune. Han treffes på telefonnr. 48025044 eller e-post: torbjohann@gmail.com