Om tjenesten

Tjenesten skal:

  • bistå barnehagene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.
  • hjelpe skolen med å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov
  • utarbeide sakkyndig vurdering av barn og elever ved behov

Hvordan får ditt barn hjelp fra PPT?

PPT samarbeider med barnehagene og skolene på systemnivå. Dette innebærer også at tjenesten deltar i tverrfaglig team ved barnehagene og skolene. Her kan også du som foresatt ta opp saker. Dette gjør du enklest ved å henvende deg til kontaktlærer, rektor eller styrer i barnehagen. Dersom du vil drøfte en sak i tverrfaglig team, må du signere et samtykkeskjema som viser at det er i orden at informasjon deles med PPT.

Hvis barnehagen eller skolen mistenker at et barn har behov for hjelp utover det som er vanlig, kan barnet/eleven henvises til PPT. Da kan tjenesten bidra med råd og veiledning, eller vurdere om barnet bør få spesiell hjelp. En slik henvisning vil ikke bli sendt til PPT uten at du som foresatt har samtykket til dette, og bidratt med informasjon. Som foresatt kan du også selv ta direkte kontakt med PP-tjenesten for en slik henvisning, men det anbefales at du først tar dette opp med barnehagen eller skolen.

PP-tjenesten gir kun anbefalinger om hva som er best for barnet/eleven. Det er kommunen ved styrer eller rektor som fatter vedtak om et barn har rett til spesialpedaogisk hjelp eller spesialundervisning.