Det midlertidige boligtilbudet skal hjelpe deg en kort periode når du har akutt behov for et sted å bo og bør ikke vare mer enn tre måneder. Har du ikke selv klart å skaffe annen bolig i denne perioden, skal NAV sette i gang tiltak for å sikre deg et varig botilbud.

Du kan få bo på et pensjonat, hospits eller et annet egnet husvære. NAV har ansvar for at det midlertidige botilbudet holder en forsvarlig standard. Kravene til standard er strengere hvis det er barnefamilier eller ungdom som skal bo der.

Målgruppe

Alle som er i akutt bolignød og som ikke selv klarer å skaffe et oppholdssted.
Trenger du et sted å bo fordi du er skrevet ut fra institusjon eller løslatt fra fengsel, skal NAV forsøke å skaffe deg et varig botilbud først.

Vilkår

Du har krav på et midlertidig botilbud når du ikke har noe sted å sove eller oppholde deg det neste døgnet. Hvorfor du har akutt behov for et botilbud, har ingen betydning. NAV krever heller ikke at du har prøvd å finne et botilbud på egen hånd først.

Pris

Har du ikke penger til å betale for det midlertidige botilbudet selv, kan du søke om økonomisk stønad.