Trygve Førde
Prisuttdeling 2018

Statutter for kulturpris

1. Gildeskål kommunes kulturpris er oppsatt av Levekårsutvalget og skal utdeles til personer som
har gjort seg fortjent til den ved særlig innsats på kultursektoren i kommunen. Prisen deles ut til
enkeltpersoner.

2. Prisen skal bestå av et pengebeløp hvis størrelse bestemmes hver gang ved særskilt bevilgning.
Beløpet på prisen bestemmes av hovedutvalget i første møte etter nyttår. Prisen bør utdeles
hvert år. Den skal ledsages av et diplom som et varig tegn på og minne om at vedkommende er
tildelt prisen. Diplomet skal være kunstnerisk utført og innrammet.

3. Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i
kommunen, og stimulere til innsats. Kulturprisen skal henge høyt og være et bevis på årelang
innsats og interesse for kulturlivet.

4. Skulle man et år ikke ha forslag på verdige kandidater, vil utdeling ikke finne sted.

5. Kunngjøring av prisen innen 1.mars og en forslagsperiode fram til 15.april. Prisen gjøres kjent i
kommunen på høvelig måte, og forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner,
foreninger og andre

6. Levekårsutvalget foretar tildeling av prisen og bestemmer utdelingstidspunktet i første møte etter
forslagsperioden.

7. Ordfører foretar utdeling av prisen.

utdeling av frivillighepris
Utdeling av frivillighetsprisen 2021

Statutter for frivillighetspris

 1. Prisen skal deles ut til en initiativrik person, lag/forening eller organisasjon som med sin frivillige innsats, ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.
   
 2. Enkeltpersoner og lag/foreninger kan sende inn forslag på kandidater innen 15. april hvert år.
   
 3. Vinneren kåres av Levekårsutvalget i mai.
   
 4. Prisen deles ut under den tradisjonelle julekonserten.
   
 5. Skulle det skje at det ikke avholdes julekonsert, deles prisen ut i kommunestyrets desembermøte.
   
 6. Frivillighetspris settes til kr 5.000,- + en kunstnerisk gjenstand med verdi inntil kr. 5.000,-Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.
utdeling av omdømmepris
Utdeling av omdømmeprisen 2022

Statutter for omdømmepris

 1. Prisen skal tildeles en eller flere personer som er eller har vært gode ambassadører for kommunen og bidratt til Gildeskåls gode omdømme.
   
 2.  Forslagsfrist er 15. april.
   
 3.  Vinneren kåres av Formannskapet.
   
 4. Prisen deles ut i kommunestyrets junimøte.
   
 5.  Omdømmepris settes til kr 5.000,- + en kunstnerisk gjenstand med verdi inntil kr. 5.000,-
   
 6.  Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.
utdeling av næringspris
Utdeling av næringspris 2023. Foto: Silje Nordgård

Statutter næringspris

 1.  Prisens formål er å stimulere den generelle evne og vilje til nyskaping og utvikling av næringslivet i kommunen.
   
 2. Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, som har gjort en innsats utover det vanlige i tråd med formålet med prisen.
   
 3. Forslagsfrist er 15. april.
   
 4.  Vinnere kåres av Formannskapet.
   
 5.  Prisen deles ut i Kommunestyrets junimøte.
   
 6.  Prisen består av en kunstnerisk gjenstand, med verdi inntil kr. 10.000,-
   
 7.  Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.

Statutter for kulturstipend

 1. Stipendet er søknadsbasert.
   
 2. Stipendet kan søkes av personer med tilknytning til Gildeskål som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor kultur og/eller idrett.
   
 3. Den som søker kulturstipend skal gi opplysninger om seg selv og om hvordan stipendet er tenkt brukt.
   
 4. Kulturstipendet settes til inntil kr 10.000,-
   
 5. Søknadsfristen er 15. april hvert år.
   
 6. Stipendet må tas i bruk senest 12 måneder etter tildelingen og stipendiaten skal innen 4 uker etter at stipendet er brukt, gi en skriftlig redegjørelse for hvordan det er brukt.
   
 7. Levekårsutvalget avgjør i mai hvem som skal få stipendet.
   
 8. Stipendet deles ut i kommunestyrets junimøte.
   
 9. Skulle det ikke være egnede kandidater et år, deles ikke stipendet ut.