Hensikten med planen er å legge til rette for camping/overnatting/turistformål samt kafé/bevertning. Området mellom butikken og barnehagen medtas som frilufts- og rekreasjonsområde hvor det blant annet legges til rette for minigolf og frisbeegolf.

Dokumenter i saken ligger her:

Plankart 210324.pdf

Reguleringsbestemmelser 210324.docx

Planbeskrivelse 210324.docx

Illustrasjonsplan 230324.pdf

Det er gjort vurdering av planens virkning på reindrift:

Konsekvensutredning reindrift Storviksanden camping.pdf

Det er også gjort geotekniske utredninger, vurdering av flomfare og trafikkanalyse i forbindelse med planarbeidet:

Flomvurdering av Storviksanden camping.pdf

Geologisk rapport Storviksanden camping.pdf

Trafikkanalyse Storviksanden camping.pdf

Saken ble behandlet i plan- og eiendomsutvalget 16.04.24, og det ble fattet følgende vedtak:

Reguleringsplanforslag for Storviksanden Camping, planid 202301, sendes på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10

Saksfremlegg ligger her

Spørsmål og eventuelle merknader til planarbeidet sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no eller til postadresse Gildeskål kommune, Postboks 54,8138 Inndyr innen 04.06.24