Plankartet er nå endret i tråd med kommunestyrets vedtak.

Plandokumentene finner du her:

Plankart

Illustrasjonsplan

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksprotokoll

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Gildeskål kommune, plan og byggesak, postboks 54, 8138 Inndyr. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen melding om planvedtak ble publisert eller brev om klagerett ble mottatt.

Eventuell klage skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.