Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikeholdet som kommunen utfører på kommunale veier skal sikre framkommelighet, trygge ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. 

Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforhold gjør det umulig å holde den åpen.

Veivedlikeholdet deles inn i sommervedlikehold og vintervedlikehold. Om sommeren vedlikeholdes grus - og asfaltdekker, i tillegg til grøfter og stikkrenner.

Vintervedlikeholdet består av snøbrøyting og sandstrøing.

Veivedlikeholdet utføres av entreprenører som har kontrakt med kommunen.

Henvendelser vedrørende veivedlikehold rettes til : Gildeskål kommune v/Servicekontoret tlf. 75 76 06 00

Veilys

Gildeskål kommune drifter og vedlikeholder veilys over hele kommunen. Hvert veilys har et eget nummer som står på stolpen.

Gildeskål kommune har inngått vedlikeholdsavtale med Mesta om vedlikehold av kommunale veilys.

Vedlikeholdet består i utskifting av "mørke" lamper, defekt forkoblingsutstyr, defekte skjermer og fotobryter.

Defekte armaturer blir ikke skiftet av kommunen

Innmelding av mørke veilys med stolpenummer kan gjøres i vårt meldingsskjema.

Brøyting

Henvendelser vedrørende brøyting rettes til Gildeskål kommune v/Servicekontoret tlf: 75 76 06 00