Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og gebyrer 2024

Renovasjon

Kommunale eiendomsgebyr

Vann

Ny forskrift for vann og avløpsgebyr ble vedtatt av Gildeskål kommunestyre 13.10.2020. Vann- og avløpsgebyrene i Gildeskål kommune bygger på selvkostprinsippet. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Gildeskål kommune har en todelt gebyrordning hvor årsgebyret består av en fast del og en variabel del. Fast del betales utfra antall boenheter hos private abonnenter og utfra historisk forbruk hos bedriftsabonnenter. Den variable delen beregnes utfra forbruket, enten som faktisk forbruk ved å ha installert vannmåler, eller som stipulert forbruk ut fra bygningens størrelse.

Alle priser er inkludert merverdiavgift.
 

VannEnhet/ObjektPris
Abonnementsgebyr vann (fastledd)Pris pr boenhet pr år

4.315

Målt forbruk vann Pr m³

38.11

Tilkoblingsgebyr vannPris pr gang

11385

Omregningsfaktor for stipulert forbruk helårsboligm³ pr m² BRA

1,2

Omregningsfaktor for stipulert forbruk fritidsboligm³ pr m² BRA

0,6

Plombering, avstengning og gjenåpning av vannforsyningenPris pr time. 

1.174

For to personer til samme oppdrag betales 1,7
 timesats
Reduksjon i årsgebyret (etter særskilt vedtak i kommunestyret)Prosentsats pr påbegynte døgn utover første døgn

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NæringskategorierAntall abonnementsgebyr

m³ lav

m³ høy

Kapasitetsfaktor 1

1

0

300

Kapasitetsfaktor 2

3

300

1 000

Kapasitetsfaktor 3

6

1 000

3 000

Kapasitetsfaktor 4

12

3 000

6 000

Kapasitetsfaktor 5

24

6 000

20 000

Kapasitetsfaktor 6

50

20 000

50 000

Kapasitetsfaktor 7

100

50 000

150 000

 

Næringseiendom betaler et gitt antall abonnementsgebyr etter tabellen, basert på eiendommens høyeste vannforbruk de siste årene. Dette er en god og tilgjengelig stipulering på forsyningskapasiteten til den enkelte eiendom og dermed også på kommunens infrastrukturkostnader per næringseiendom med stort vannforbruk.

 

 

Avløp

Ny forskrift for vann og avløpsgebyr ble vedtatt av Gildeskål kommunestyre 13.10.2020. Vann- og avløpsgebyrene i Gildeskål kommune bygger på selvkostprinsippet. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Gildeskål kommune har en todelt gebyrordning hvor årsgebyret består av en fast del og en variabel del. Fast del betales utfra antall boenheter hos private abonnenter og utfra historisk forbruk hos bedriftsabonnenter. Den variable delen beregnes utfra forbruket, enten som faktisk forbruk ved å ha installert vannmåler, eller som stipulert forbruk ut fra bygningens størrelse.

Alle priser er inkludert merverdiavgift.
 

AvløpEnhet/objektPris
Abonnementsgebyr avløp (fastledd)Pris pr boenhet pr år

1.141

Målt forbruk avløpPr m³

25,95

Tilkoblingsgebyr kloakkPris pr gang

11.385

Leie av avløpsmålerPris pr år

8.438

 

 

 

 

 

 

NæringskategorierAntall abonnementsgebyr

m³ lav

m³ høy

Kapasitetsfaktor 1

1

0

300

Kapasitetsfaktor 2

3

300

1 000

Kapasitetsfaktor 3

6

1 000

3 000

Kapasitetsfaktor 4

12

3 000

6 000

Kapasitetsfaktor 5

24

6 000

20 000

Kapasitetsfaktor 6

50

20 000

50 000

Kapasitetsfaktor 7

100

50 000

150 000

 

Næringseiendom betaler et gitt antall abonnementsgebyr etter tabellen, basert på eiendommens høyeste vannforbruk de siste årene. Dette er en god og tilgjengelig stipulering på forsyningskapasiteten til den enkelte eiendom og dermed også på kommunens infrastrukturkostnader per næringseiendom med stort vannforbruk.

Vannmåler

Ny forskrift for vann og avløpsgebyr ble vedtatt av Gildeskål kommunestyre 13.10.2020. Vann- og avløpsgebyrene i Gildeskål kommune bygger på selvkostprinsippet. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Gildeskål kommune har en todelt gebyrordning hvor årsgebyret består av en fast del og en variabel del. Fast del betales utfra antall boenheter hos private abonnenter og utfra historisk forbruk hos bedriftsabonnenter. Den variable delen beregnes utfra forbruket, enten som faktisk forbruk ved å ha installert vannmåler, eller som stipulert forbruk ut fra bygningens størrelse.

Alle priser er inkludert merverdiavgift.
 

VannmålerEnhet/objektPris
Leie av vannmåler til og med 3/4ʺPris pr år

279

Leie av vannmåler 1ʺPris pr år

652

Leie av vannmåler 1,5ʺPris pr år

898

Leie av vannmåler over 1,5 ʺ til 10ʺPris pr år

1.794

Oppmøtegebyr for avlesing av vannmålerPris pr time

1.174

Slam

Alle priser er inkludert merverdiavgift.

SlamEnhet/objektPris
Septikgebyr – tømming hvert årPris pr tømming

5.228

Septikgebyr – tømming hvert 2. år                                           Pris pr år

2.614

Septikgebyr – tømming hvert 4. år                                           Pris pr år

1.307

Ekstratømming septiktank – ved utrykningPris pr gang

4.074

Septiktømming over 4 m³Pr m³

665

Spyling av septiktank og avløp til/fra tankPris pr halvtime

1.086

Feiing

Feieavgift pr år er kroner 399.

Prisener inkludert merverdiavgift.

Gebyret er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Det er interne utgifter og utgifter til Salten brann for å utføre tjenesten.

Kommunale kaianlegg

Kaivederlag

Kaivederlag belastes fartøyer som anløper kommunale kaianlegg og skal være betaling for bruk av anleggene. Dette skal gjelde alle kaianleggene hvor kommunen er eier eller har vedlikeholdsansvaret; 

 • Ertenvåg havnedistrikt 
 • Våg havnedistrikt 
 • Sørarnøy havnedistrikt 
 • Sør- og Nordfugløy havnedistrikt 
 • Sundsfjord havnedistrikt 

Redningsselskapets fartøyer, fiskebåter og fritidsbåter er unntatt fra kaivederlag. 

Vederlag betales en gang per døgn eller del av døgn. Ankomstdagen regnes alltid som et helt døgn. Fartøyer som bruker offentlig kai, betaler kaivederlag etter vedtatte satser. Vederlaget beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT). Dersom fartøyets BT ikke framgår av dokumentasjon fastsettes den av Gildeskål kommune ut fra beregningen av BT for tilsvarende fartøy. 

Liggetiden regnes fra fartøyets ankomst til avgang. Del av døgn på 6 timer eller under regnes for ½ døgn. Det betales likevel kaivederlag for minst ett døgn. Fartøy som ligger utenpå et annet ved betalt kai betaler som om det lå ved kai. 

Minsteavgiften settes til kr. 100. Ved fortøyning inntil annet fartøy betales full avgift.  

KaivederlagStørrelse BTSats pr BTMaks Akkumulert 
For de første 

300

0,65

203

203

For de neste

300

0,5

172

375

For de neste

600

0,3

219

595

For de neste 

1800

0,2

469

1.065

Over 3000 

3000

0,15

  
Pristabell for kaivederlag

Alle priser er eksl. mva

Varevederlag

Kommunene kan ilegge vareavgift for varer som fraktes med fartøy til eller fra havnen, og som føres over kommunens kaier. Varevederlaget beregnes av varens vekt i tonn. Ved lengre lagringstid på kai beregnes vederlaget etter kvadratmeterpris pr døgn.  

VareLast/enhet

Pris

Stykkgods Grunnpris pr. tonn 

28 

Trelast, bygningsmoduler  1 m3 = 0,5 tonn 

28 

Tømmer 1 m3 = 0,5 tonn 

22

Metall, kjøretøy og annet tunggods 

 

22 

Stein og sementbaserte (bygge)varer 

 

14 

Diverse m3-basert last 1 m3 = 0,5 tonn 

28 

Sand, grus, singel, asfalt Bulk pr. tonn. 1 m3 = 1,5 tonn 

Minstepris alle varer Pr. kolli 

55 

Container med last P.r 10 fots lengde/stk 

1.247 

Alle priser er eks. mva  

For større bulklaster, minst 3 000 tonn, kan kommunen i hvert enkelt tilfelle avtale rabatt på varevederlaget: 

Over kr. 10 000,- i beregnet vederlag – 10 % rabatt 
Over kr. 20 000,- i beregnet vederlag – 20 % rabatt 
Over kr. 40 000,- i beregnet vederlag – 25 % rabatt 

Følgende gjelder for varevederlag: 

 •  Inngående varevederlag betales av vare mottaker
 • Utgående varer betales av avsender 
 • Etter avtale kan vederlag pålegges transportøren 
 • For varer i transitt mellom fartøy betales kun for inngående vare 
 • Varevederlaget dekker lagring av varer på kommunale kaier inntil 48 timer (fra endt utlossing eller før lasting starter). 
 • Lagring på kai eller tilliggende kommunalt areal utover 48 timer kan avtales på forhånd: kr. 5,00 pr m2 pr døgn. 
 • Ved rydding og bort transportering av avfall og rengjøring av kai: kr. 1 200,- pluss eventuelt utlegg 
 • Gebyr for hensetting av kjøretøy, varer og andre gjenstander uten etter avtale: kr. 1 000,- 

Det beregnes ikke varevederlag for passasjers bagasje; heller ikke for proviant, olje og annet nødvendig utstyr som innlastes til fartøyets eget behov; inkludert ballast.  

 

Omsetning av alkoholholdig drikk

Skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling koster kroner 440.

Skjenkebevilling enkeltanledning koster kroner 440.*

* Der det er innvilget skjenkebevilling for enkeltanledning kan det ved større arrangementer kreves at det leveres omsetningsoppgave, senest 1 måned etter arrangementet. På grunnlag av faktisk omsetning foretar Gildeskål kommune etterberegning og etteroppgjør etter satsene oppgitt i alkoholforskriften § 6-1** 

Fast salgs- og skjenkebevilling

Fast salgsbevilling koster kroner 1.960.*

Fast skjenkebevilling koster kroner 6.100.*

 

Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet mengde alkoholholdig drikk. Minimumsprisene fastsettes av bevilgningsmyndighetene i desember. Gildeskål kommune benytter den til enhver tid gjeldende minimumspris. Sats for enkeltbevilling settes lik ambulerende skjenkebevilling når satsen er kjent.

*Dersom det foreligger avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, foretar kommunen etterberegning og etter oppgjør etter satsene oppgitt i alkoholforskriften § 6-1.
 

Familie, oppvekst og kultur

Barnehage

Foreldrebetaling barnehage

Foreldrebetaling og matpenger pr måned i 11 måneder, betalingsfri i juli måned. Gildeskål kommunestyre vedtok i sitt budsjettmøte 14. desember 2023 å gå lengre enn det Stortinget har besluttet, og vedtok derfor å redusere foreldrebetalingen for barnehagene i kommunen allerede fra 1. januar 2024. Dette betyr at kommunen reduserer foreldrebetalingen for 5-dagersplass fra kr. 3.000,- pr måned til kr. 1.500,- for perioden 1. januar 2024 til og med 31. juli 2024, for så å redusere den til kr. 0,- pr. måned fra 1. august 2024. 

Antall dager pr. ukePris pr måned
5

1.500

4

1.200

3

900

2

600

Søskenmoderasjon barnehage: Det er halv pris for barn nr. 2. Fra tredje barn er plassen gratis.

Hospiteringssats pr dag i barnehage kr 250 + matpenger pr dag kr 17.

Forsenthentingsgebyr pr påbegynt ½- time kr 177.
 

 

Matpenger barnehage

Antall dager pr. uke

Pris pr måned

5

332

4

265

3

199

2

132

Har barnehagene et tilbud om mat som overstiger denne satsen, må den enkelte barnehage i samarbeid med foresatte justere satsene utover dette.

Hospiteringssats pr dag i barnehage kr 250 + matpenger pr dag kr 17.

 

 

Redusert foreldrebetaling arnehage

Skolefritidsordning

Foreldrebetaling SFO

 

Antall timer pr mndPris pr måned
Inntil 14 timer

1.368

14 timer eller mer

2.128

Foreldrebetaling og matpenger pr måned i inntil 11 måneder, betalingsfri i juli måned.

Forsenthentingsgebyr pr påbegynt ½- time kr 177 

Hospiteringssats pr dag i SFO er kr 212 + matpenger pr dag kr 13.

Når det gis leksehjelp i oppholdstiden på SFO, skal foreldrebetalingen reduseres med kr. 70 for en time. Leksehjelp skal være et gratis tilbud.

Vedtekter skolefritidsordningen § 6, 2. avsnitt: «Foreldrene betaler enten for plass som følger skolerute eller 11 måneders plass. De som betaler for 10 måneder har betalingsfri juni og juli. De som betaler for 11 måneder har betalingsfri juli».

Søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv.

Matpenger SFO

Antall timer pr månedPris pr måned
Inntil 14 timer 

177

14 timer eller mer

238

Gis det tilbud utover denne satsen, må dette vedtas ved den enkelte enhet.

Hospiteringssats pr dag i SFO kr 212 + matpenger pr dag kr 13.

Voksenopplæring

Voksenopplæring i Gildeskål kommune er gratis

Kulturskole

Årskontingent kulturskole kr 1406

For tilbud av kortere varighet betales en forholdsmessig mindre sats. Søskenmoderasjon 30 % for barn nr. 2, 3 osv. Betaling for materiellutgifter kommer i tillegg.

Leie av lokaler i skole og barnehage

Leie av lokaler i skole og barnehageEnhet/objektPris
Overnatting i skole og barnehage. Personer og
 lag/foreninger utenfor Gildeskål kommune
Pr. personKr 127
Leie av lokaler - voksenopplæringen1-3 timerKr 587
4-9 timerKr 915

Fresksenteret

Fresksenter abonnement

 

Abonnement Postnummer12 mnd6 mnd1 mnd1 uke
VoksenFra Skaugvoll til Sund

2.700

1.554

298

86

Resten av kommunen*

1.890

1.088

208

60

Ungdom/student/skoleelev/
lærling/honnør
Fra Skaugvoll til Sund

1.620

932

179

51

Resten av kommunen*

1.135

653

125

36

*Medlemmer som bor i Gildeskål kommune på annet sted enn strekningen Skauvoll-Sund får rimeligere medlemskap (30 % avslag) for å gjøre det mer attraktivt for medlemmer som må kjøre lagt til Fresksenteret. For medlemmer som bor i en annen kommune gjelder samme reglement som beboere på strekningen Skauvoll-Sund.

Aldersgrensen er 13 år. Personer mellom 13 og 16 år skal trene med en ansvarlig foresatt. For ungdom under 18 år skal det skrives kontrakt med en ansvarlig voksenperson.

Rabattert ordning for studenter og skoleelever gis mot gyldig studentbevis/skolebevis.
 

 

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester

 Betalingsregulativ for tenkiske tjenester finner du HER

Utleie

Kulturhuset

Interne utleiepriser (Gildeskål kommune, lokale idrettslag og foreninger)Enhet/objektPris
Leie av idrettshall, turnering/arrangement, kantine inkludertpr dag

0

Organisert trening Pr time

0

Leie av kantina, inkludert kjøkken til selskap (over 15 år)Pr dag

0

Barnebursdag til og med 14 årPr dag

0

Leie av ungdomsklubben til selskap (over 15 år)Pr dag

0

Leie av ungdomsklubben til og med 14 årPr dag

0

Eksterne utleiepriserEnhet/objektPris
Leie av idrettshall til større arrangementer inkl. kantine, garderober og dekke på gulv (torsdag-mandag)pr arrangement

  10.000 

Leie av idrettshall til arrangement, kantine inkludert (over 18 år)pr dag

     2.500 

Leie av idrettshall til arrangement, kantine inkludert (under 18 år)pr dag

     1.500 

Tillegg leie garderoberpr dag

       500 

Leie av kantina (møter etc.)pr time

        150 

Organisert trening Pr time

        150 

Klargjøring med møbler er ikke inkludert. Leietaker må selv rydde og vaske lånt areal etter bruk. 

Scene og partytelt

Scene og partytelt (hjelp til oppsetting kommer i tillegg til prisen)Enhet/objektPris
Leie av scene i kulturhusetPr dag

3.750

Leie av scene Dag 1

20.000

Leie av scene Påfølgende dager

6.000

Leie av partyteltDag 1

15.000

Leie av partyteltPåfølgende dager

3.500

Leie av scene og partyteltDag 1

30.000

Leie av scene og partyteltPåfølgende dager

10.000

Lokale lag og foreninger som er registrert i frivillighetsregisteret får fritak fra betaling av leie. 
Frakt av scene og telt organiseres og betales av leietaker selv. For hjelp av kommunalt ansatt til oppsett/rigg faktureres det kroner kr 1.300 pr time.

Helse og omsorgstjenester

Kurdøgnpris

Kurdøgnpris ved Gibos institusjon er kroner 3.358.

Egenandel ved konsultasjon hos lege

Egenandel ved konsultasjon hos legePris
Egenandel for konsultasjon hos lege

170*

Egenandel for konsultasjon hos lege inkludert blodprøvetaking

231

Blodprøvetaking uen legekonsultasjon

122

Førerkort attest

800

Sjømannsattest

2.200

*Prisene fastsettes av den norske legeforening og justeres pr 1.7. årlig

Kortidsopphold og trygghetsrom

TrygghetsromPris
Husleie pr måned inkl. praktisk bistand

4.700

*Husleie pr døgn

 

*Reguleres i hht. sats for korttidsopphold

Korttidsopphold ved institusjonPris
*Korttidsopphold pr døgn

*

*korttidsopphold pr dag-/natt

*

*Denne sats reguleres etter de til enhver tids gjeldende satser gitt i forskrift fra Helse og Omsorgsdepartementet. 

Dagsenter

Dagsenter plass pr dag er kroner 95.

Dagsenter plass pr dag med varm mat er kroner 155.

Kost omsorgsboliger, eldresenter og trygghetsrom

Kost omsorgsboliger, eldresenter og trygghetsromPris
1/1 Kost

4.644

1/2 Kost

2.322

Salg av middag m/dessert

91

Lunsj

52

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp pr månedPris
*Husstandens netto inntekt, 1-2 G  

*

Husstandens netto inntekt 2-3 G 

1.170

Husstandens netto inntekt 3-4 G

1.565

Husstandens netto inntekt 4-5 G

2.134

Husstandens netto inntekt, over 5 G

2.862

*Denne sats reguleres etter de til enhver tids gjeldende satser for maksimal egenandel pr mnd. for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G, jfr. forskrift fra Helse og Omsorgsdepartementet.

Selvkost hjemmehjelp pr timePris
Timebetaling hjemmehjelp

354

Trygghetsalarm

Leie av trygghetsalarm pr. mnd er kr *

Oppkobling av trygghetsalarm koster kr 800.

*Denne sats reguleres etter de til enhver tids gjeldende satser for maksimal egenandel pr mnd. for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G, jfr. forskrift fra Helse og Omsorgsdepartementet.