Kommunestyret vedtok 15.12.2020 revidert reglement for lokalutvalgene. I møte 09.03.2021 ble det gjort en endring under pkt 3.
Klikk her å se pdf-utgave av reglementet eller les reglementet under.

Innhold
1. FORMÅL
2. LOKALUTVALGENES ARBEIDSOMRÅDER 
3. SAMMENSETNING 
4. ÅRSMØTE OG VALG AV LOKALUTVALG 
5. FORMENE FOR LOKALUTVALGENES VIRKSOMHET 
6. FOLKEMØTET 
7. ØKONOMI 
 
1. FORMÅL
Lokalutvalgene skal gjennom sitt arbeide være bindeledd mellom lokalsamfunnene og kommunens politiske organer og administrasjon. Målet med arbeidet er å styrke nærdemokratiet og å sikre beslutninger som ivaretar befolkningens behov. Overordnet mål er å arbeide for nyetablering, trivsel og en god offentlig tjenesteyting.
 
2. LOKALUTVALGENES ARBEIDSOMRÅDER
Lokalutvalgene
-kan avgi uttalelse til kommunestyre, hovedutvalg, formannskap og administrasjonen i saker som vedrører eget lokalsamfunn
-kan ta opp saker og forslag som kan bidra til nyetablering, trivsel og god offentlig tjenesteyting.
-kan fremme forslag til prosjekter og søke kommunen om midler til gjennomføring.
-skal være lokalt kontaktorgan i planlegging, prosjektarbeid og kultur/miljøarbeid.
Lokalutvalgene skal ikke behandle saker som er unntatt offentlighet.
 
3. SAMMENSETNING
Lokalutvalgene skal bestå av 3-5 medlemmer med 3 varamedlemmer, hvorav over 50% skal være fastboende i kretsen.

Hvert lokalutvalg skal, dersom det er mulig, ha en ungdomsrepresentant under 20 år, for å sikre barn og unges interesser i lokalutvalgsarbeidet.

4. ÅRSMØTE OG VALG AV LOKALUTVALG
Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar.
 
Årsmøtet innkalles av sittende lokalutvalg med minst 7 dagers varsel. Innkallingen skjer ved oppslag på butikker og ved bruk av sosiale medier på internett og evt. egen hjemmeside.
 
Møtet ledes av sittende leder. Alle bosatte eller eier av fritidsbolig i kretsen har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.
 
På årsmøtet behandles:
Valg av møtesekretær som fører protokoll.
Valg av to protokollunderskrivere.
Godkjenning av innkalling.
Årsberetning (orientering om arbeid siste år).
Regnskap.
Valgsaker:
- Valg av leder.
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
- Valg av valgkomite.
Evt. andre innkomne saker.
 
Etter årsmøtet kan det evt. holdes folkemøte.
 
Forslag på kandidater fremmes i av valgkomiteen eller i møtet. Kandidatene må være bosatte eller eier av fritidsbolig i kretsen.
Medlemmene velges for to år, men slik at ikke hele styret byttes ut samtidig.
Dersom noen krever det, skal valget foretas skriftlig. De som oppnår flest stemmer er valgt. Står to kandidater likt, avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning. De øvrige kandidatene blir varamedlemmer etter stemmetall. Er etter dette ikke alle styreplasser fordelt, avholdes nytt valg på det antall varamedlemmer som mangler.
 
All dokumentasjon fra årsmøtet; innkalling, saksliste, protokoll, årsberetning og regnskap skal sendes til Gildeskål kommune innen 15. mars.
 
5. FORMENE FOR LOKALUTVALGENES VIRKSOMHET
Lokalutvalgene avholder møte minst 5 ganger pr år med minst 5 dagers innkallingsfrist. Leder innkaller utvalget. Lokalutvalget må også innkalles hvis minst 2 medlemmer krever det. Det skal foreligge saksliste til møtet. Det føres protokoll hvor alle vedtak føres. Utskrift sendes kommunen.
Vedtakene skal gjøres tilgjengelig for befolkningen ved oppslag på butikker og ved bruk av sosiale medier på internett og evt. egen hjemmeside. Lokalutvalgene kan sende informasjon til alle husstander i kretsen etter behov. Det er almen innsynsrett i lokalutvalgenes protokoll.
Lokalutvalgene kan på eget initiativ ta opp saker og forslag.
I saker som angår lokalsamfunnene og som skal behandles politisk i Gildeskål kommune, kan lokalutvalgene gi uttalelse. Saker som skal til politisk behandling sendes også til lokalutvalgene.
Leder, eller den han bemyndiger fra styret har rett til å uttale seg i hovedutvalget som behandler saker/uttalelser fra lokalutvalget.
Det kan gis anledning til redegjørelse i formannskap/kommunestyre etter avtale med ordføreren og i samsvar med kommunelovens bestemmelser.
Vedtak i lokalutvalget fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet utgjør lederens stemme utslaget. Lokalutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene har møtt og alle har fått varsel som bestemt i 1. avsnitt.
Meldes forfall, skal varamedlemmer innkalles i den nummerorden de er valgt.
Lokalutvalget kan innkalle de personer det finner egnet for å få en god drøfting av ulike saker.
 
6. FOLKEMØTET
Folkemøte kan innkalles etter behov, eller i forbindelse med spesielt viktige saker for lokalsamfunnet.
Folkemøte innkalles med minst 7 dager varsel ved oppslag på butikker og ved bruk av sosiale medier på internett og evt. egen hjemmeside. Skriftlig varsel til husstander kan utsendes etter behov.
 
7. ØKONOMI
Reglement for godtgjørelse kommunalt folkevalgte i Gildeskål kommune, vedtatt i Kommunestyrets sak 7/12, del av punkt 3:
«Lederne for lokalutvalgene har en fast godtgjørelse pr. år som tilsvarer 0,6% av ordførerens godtgjørelse.
Hvert lokalutvalg får til disposisjon en sum tilsvarende 1,2% av ordførerens godtgjørelse pr. år.»
Det utbetales tilsammen kr 100000 pr år i investeringstilskudd til lokalutvalgene, fordelt slik:
40% fordeles likt på lokalutvalgene.
De resterende 60% fordeles etter antall innbyggere i de ulike kretsene.

Det er et krav at dokumentasjon som beskrevet i pkt 4 er innsendt til Gildeskål kommune før godtgjørelser og tilskudd utbetales. Dersom dokumentasjonen ikke er innsendt innen utgangen av året bortfaller godtgjørelser og tilskudd.