§ 1. Eierforhold og forvaltning

Barnehagene eies og drives av Gildeskål kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet, samt i henhold til kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.  Barnehagene er administrativt underlagt kommunalsjef for Familie, oppvekst og kultur.

§ 2. Formål og innhold

Barnehagens formål er i henhold til barnehagelovens § 1: "Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal utfolde skapertrang, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati likestilling og motarbeide alle former for diskriminering."

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.  Kommunen kan, jf. barnehageloven § 2, tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

§ 3. Barn og foreldres medvirkning

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Foreldrerådet består av foreldre til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.. Foreldrerådet skal bli forelagt, og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg, jfr Lov om barnehager kap 2, § 4-5.

Barnehager og skoler som er samlokalisert i samme bygning og der rektor også er ansvarlig styrer for barnehagen skal ha felles samarbeidsutvalg, jfr. veileder for samarbeidsutvalg.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Antall representanter i utvalget er seks. Herav to foreldrerepresentanter, to barnehagerepresentanter, politisk representant og styrer. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene.

§ 4. Personale og bemanning

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Det skal være minimum en pedagogisk leder per 14 barn når barna er over 3 år, og en pedagogisk leder per 7 barn når barna er under 3 år og barnas daglige oppholdstid er over 6 timer. Øvrig grunnbemanning skal være minimum en voksen per 6 barn når barna er over 3 år, og en voksen per 3 barn når barna er under 3 år.

§ 5. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven §§ 13 til 13f. Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i barnehagelovens §§ 21 og 22.

§ 6. Politiattest

Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest.

§ 7. Leke- og oppholdsareal

Gildeskål kommune følger kunnskapsdepartementets veiledende arealnorm som er 4 kvadratmeter netto per barn over 3 år, og 5,3 kvadratmeter netto for barn under 3 år.
Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke og oppholdsarealet inne.

§ 8. Helse og hygieniske forhold

Før et barn begynner i barnehage skal det legges fram erklæring om barnets helse, jamfør barnehageloven § 50. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

§ 9. Internkontroll

Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

§ 10. Samordnet opptak

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år.  Alle godkjente barnehager i Gildeskål samarbeider om opptaket i henhold til barnehageloven § 17. Hovedopptak kunngjøres lokalt og på kommunens hjemmesider.  Supplerende opptak/endring av plass skjer ved ledig kapasitet i kommunens barnehager gjennom hele året. Hovedopptak for ledige plasser/nye barn skal være ferdig innen 1.mai.

Det tildeles mellom 40 % og 100%  plass – fordelt på hele dager. Redusert plass organiseres av den enkelte barnehage ut fra sammensetting av barnegruppen.  De som ikke blir tatt opp, skal settes på venteliste og får beskjed om plassering. Dersom det blir ledige plasser i løpet av året har styrer fullmakt til å ta opp barn fra ventelista eller innfri ønsker om utvidet plass/bytte av dager.

Det gis avslag på søknad dersom søker har ubetalte regninger for barnehage i Gildeskål kommune. Avslag på søknad om opptak kan påklages til kommunens klageinstans.

Hovedopptaket er å betrakte som enkeltvedtak og kan påklages etter reglene i Forvaltningsloven. Ankefristen er tre uker fra vedtaket er gjort kjent for søkeren. Levekårsutvalget er klageinstans.

§ 11. Opptakskriterier

Det følger av barnehageloven § 16 at "Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august." […] Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes barnehageplass har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. […] Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt".  Den enkelte barnehages opptakskrets er følgelig hele kommunen.

Barn med nedsatt funksjonsevne har etter barnehageloven § 18 rett til prioritet ved opptak til barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering av om barnet har nedsatt funksjonsevne.

"Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehage." Dette følger av barnehageloven § 18 andre ledd.

For søkere som ikke har rett til prioritet som nevnt ovenfor, legges følgende opptakskriterier til grunn, i prioritert rekkefølge:

  1. Familier med alvorlig sykdom. Med sykdom forstås i denne sammenheng alvorlig sykdom eller funksjonshemming hos barnets foreldre eller søsken.  Dokumentasjonskrav: erklæring fra lege eller spesialist
  2. Søsken i samme barnehage som det søkes plass i.
  3. Barn av unge enslige foreldre skal prioriteres med barnehageplass i sitt nærområde. Dette gjelder foreldre som er 19 år eller yngre i opptaksåret.

§ 12 Oppsigelse og permisjoner

Gjensidig oppsigelsestid er 30 dager. Oppsigelse av plassen skal skje skriftlig med én måneds varsel, og da før den 1. i oppsigelsesmåneden. Det betales hele oppsigelsestiden. Barnehageplasser som benyttes etter 1. mai må det betales for ut barnehageåret. De som skal si opp plassen med virkning fra nytt barnehageår, oppfordres til å gi beskjed om dette før hovedopptaket.

Endring av oppholdstid kan iverksettes 30 dager etter at barnehagen har fått skriftlig melding om at plassen ønskes endret. Ønskene tas hensyn til i størst mulig grad, men kan ikke alltid innfris.

Det er et krav at barnehageplassen benyttes. Ved fravær utover en måned må det søkes permisjon. Foreldrebetalingen må dekkes i sin helhet i permisjonstiden.  Søknad om permisjon sendes barnehagen minst en måned før permisjon skal gjelde.

Kommunen kan si opp plassen ved:

-     Flytting fra Gildeskål kommune
-     Manglende foreldrebetaling for plassen
-     Barnehagen legges ned. Barna vil da etter søknad få tilbud om plass i en annen barnehage.

§ 13. Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen er regulert av de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser for makspris og moderasjonsordninger.  Disse er tilgjengelige på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Pris og kostpenger fremgår ellers av kommunens betalingsregulativ.  Ved søknad om moderasjon eller reduksjon i pris, må søker legge frem dokumentasjon av husholdningens inntekt.

Det er 11 betalingsterminer i året, juli er betalingsfri. Betaling skjer etterskuddsvis, det sendes faktura med forfall 30. i hver måned. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.

§ 14. Åpningstid og ferie

Barnehageåret løper fra skolestart i august måned til skolestart neste år, men barn får ikke plass i barnehagen etter 31. juli det året de begynner på skolen.  I uke 33 er det planleggingsdager for personalet onsdag, torsdag og fredag. Barnehagen er stengt disse dagene, samt ytterligere to planleggingsdager som tidfestes nærmere, julaften og nyttårsaften.

Den daglige åpningstiden forsøkes tilpasset foreldrenes behov innenfor maksimum 10 timers åpningstid pr. dag. Ved fravær skal de foresatte gi beskjed til barnehagen. Barnehagens åpningstid skal respekteres. Eventuelle gebyrer fremgår av kommunens betalingsregulativ. Barnet skal ha minst fire uker ferie i løpet av barnehageåret, hvorav minst tre uker sammenhengende. Det er ønskelig at hovedferien/største delen av ferien avvikles i juli måned. Ved avvikling av ferie må personalet ha beskjed minst to uker på forhånd.  Beskjed om ferie i juni, juli og august gis så tidlig som mulig, men innen 1. mai. Beskjed om ferie form skriftlig/digitalt til barnehagen.

§ 15. Spesialpedagogisk hjelp

Barn under skolepliktig alder har rett til har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlig behov for det, jf. barnehageloven § 31.  Før kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal det foreligge en sakkyndig vurdering av om barnet har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp.

§ 16. Forsikring

Alle barn er dekket i en kollektiv ulykkesforsikring i oppholdstiden og reise til og fra barnehagen.

§ 17. Endring av vedtekter

Vedtektene oppdateres slik at det til enhver tid er i samsvar med kommunens handlingsprogram, politiske vedtak og gjeldende lovverk.