Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehage - etablering og drift

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Private barnehager er viktige for å tilby nok barnehageplasser til alle som trenger. En privat barnehage kan også ha religiøse eller sosiale formål.
Kommunen har ansvaret for både de kommunale og de private barnehagene, og skal godkjenne søknader om etablering av nye barnehager.

Målgruppe

Barnehageeiere.

Kriterier/vilkår

For å kunne kalle virksomheten for en barnehage må
 • Driften være regelmessig, og minst ett av barna være der mer enn 20 timer i uken.
 • Det være minst 10 barn som er tre år eller eldre, eller minst fem barn når de er under tre år.
 • Virksomheten ta betalt.
 
For å kunne søke om etablering av privat barnehage må du oppfylle disse kravene:
 • Du er registrert med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret
  (Hvis barnehagen skal ha færre en 30 barn eller er en familiebarnehage med færre enn 10 barn, trenger den ikke registreres i Enhetsregisteret.)
 • Du har et budsjett
 • Du har vedtekter
 • Du kan vise til planer for lokaler og utearealer og du kjenner til arealnormen
 • Du kjenner til reglene i barnehageloven og rammeplanen og har en plan for barnehagens innhold og kvalitet.
 • Du har kvalifisert personale, og nødvendige politiattester
 • Du har nødvendige godkjenninger fra kommuneoverlege, bygningsmyndigheten i kommunen, brannvesenet og mattilsynet.
 
Kommunen kan i tillegg stille vilkår for
 • Antall barn
 • Barnas alder
 • Oppholdstid.
 

Pris for tjenesten


Partnere

Helsemyndighetene, plan- og bygningsmyndighetene, brannvesenet, arbeidstilsynet

aaa
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen vil gi deg veiledning om hvilke godkjenninger/uttalelser du som barnehageeier må innhente før barnehagemyndigheten kan godkjenne barnehagen. Du bør derfor tidlig kontakte kommunen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller. Hvis du oppfyller kravene har du rett til å få godkjenning.

Søknaden sendes til

Gildeskål kommune
Postboks 54

8138 Inndyr, eller

postmottak@gildeskal.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Fellestjenester
Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-01-02 16:24