Frisklivssentralens formål:


Fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom

Gi veiledning, støtte og tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer

Styrke kunnskap om varige levevaner og helse

Være en part i folkehelsearbeidet