Målsetting

  • At utfordringer på oppvekstområdet fanges opp og løses tidlig. 
  • Felles beslutninger forplikter de involverte enhetene. 

Deltakere

Kommunalt tverrfaglig team er tilknyttet en koordinator i 50 % stilling, og er tverrfaglig sammensatt av fagpersonell innenfor oppvekst, helse, barnevern, PPT og folkehelse: 
Åsne Henden, folkehelsekoordinator, tlf. 976 07 892 
Elin Brattøy, helsesykepleier, tlf. 994 75 366 
Tor Eivind Nilsen, psykisk rådgiver barn & unge, tlf: 480 98 344 
Wivian Pettersen, barnevern, tlf: 903 64 806 
Michelle Løvbakk, PPT, tlf: 900 76 115
Gry A. Hansen, oppvekst (koordinator) tlf.: 416 54 707 

Mandat

  • skal møte etter en halvårlig møteplan, og tjenestene har møteplikt.  
  • skal holde seg orientert om situasjonen i oppvekstmiljøet i Gildeskål.  
  • skal være proaktivt, og drøfte tiltak i forhold til utfordringer i oppvekstmiljøet. 
  • skal videreutvikle og vedlikeholde tverrfaglige samarbeidsmodeller 
  • skal utvikle, bistå og støtte de tverrfaglige barnehage- og skoleteamene 
  • skal drøfte, utrede og tilrå saker til kommunestyret, om tverrfaglig forebyggende arbeid 
  • kan være referansegruppe for prosjekter og arbeidsgrupper tilknyttet oppvekstområdet 
  • skal bidra til felles kompetanseheving og generelt arbeide for å styrke det tverrfaglige samarbeidet på oppvekstområdet