Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom, kan du få pålegg om at det skal foretas arkeologiske undersøkelser før du setter i gang tiltaket. Ved mindre private tiltak skal staten dekke utgiftene helt eller delvis hvis disse blir urimelig tyngende. Automatisk fredete kulturminner er kulturminner datert før år 1537, stående byggverk fra tiden 1537-1649 eller samiske kulturminner fra fær 1917.

  Målgruppe

  Private eiere og forvaltere av automatisk fredete kulturminner og kulturmiljø.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Tilskudd fra Riksantikvaren
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se kulturminneloven § 10 - Utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner. Utfyllende retningslinjer kan fås hos Riksantikvaren.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Kulturminneloven

  Retningslinjer

  Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak (rundskriv)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ta kontakt med Riksantikvaren hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen.

  Vedlegg

  Beskrivelse av tiltaket med tegninger og eventuelle fotografier, samt kostnadsoverslag.

  Søknaden sendes til

  Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Riksantikvaren skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til Riksantikvaren innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Riksantikvaren skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Riksantikvaren innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Riksantikvaren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Miljøverndepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicekontoret
  Telefon:75760600
  Epost:postmottak@gildeskal.kommune.no
  Postadresse:Postboks 54 8138 INNDYR
  Besøksadresse:Kommunehuset 8140 INNDYR
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-12-03 09:23
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS