Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Landbrukseiendom - deling

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Har du tenkt å dele en eiendom du benytter eller kan benytte til jordbruk eller skogbruk, må landbruksmyndighetene godkjenne delingen.

  Dersom formålet med delingen gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordlova § 9, må samtykke til omdisponering godkjennes først.

  Målgruppe

  De som har grunnbokshjemmel til landbrukseiendom eller kan dokumentere en privatrettslig rett til eiendommen

  Kriterier/vilkår

  Kommunen kan gi samtykke til deling dersom delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.

  Det skal da vurderes

  • om hensynet til vern av arealressursene blir ivaretatt
  • om det er en driftsmessig god løsning
  • om det kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

  Det kan også legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven.

  Selv om disse landbrukshensynene ikke taler for deling, kan deling likevel tillates dersom det er nødvendig av hensyn til bosettingen i området.

  Pris for tjenesten

  Se vårt gebyrregulativ som ligger på forsiden av hjemmesiden under Selvbetjening - Priser og gebyrer

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt jordlova § 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord og § 12 Deling.

   

  Lover

  Forvaltningsloven
  Jordlova

  Forskrifter

  Forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.

  Retningslinjer

  Landbrukseiendom - omdisponering og deling (rundskriv)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du må søke om å få dele landbrukseiendommen. Søknaden sender du til kommunen der eiendommen ligger. Beskriv eiendommen og beliggenheten til det arealet du søker om å dele av.

  Skjema

  Søknad om deling av eiendom

  Søknaden sendes til

  Gildeskål kommune
  Postboks 54

  8138 Inndyr, eller

  postmottak@gildeskal.kommune.no

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om grunnen til dette med opplysning om når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicekontoret
  Telefon:75760600
  Epost:postmottak@gildeskal.kommune.no
  Postadresse:Postboks 54 8138 INNDYR
  Besøksadresse:Kommunehuset 8140 INNDYR
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-12-10 15:12
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS