Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Tekniske hjelpemidler - utlån

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

  Kriterier/vilkår

  Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

  Pris for tjenesten

  Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

  Partnere

  Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 

  Folketrygdloven kap. 10 
  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
  Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22

  Lover

  Folketrygdloven
  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering og rehabilitering

  Forskrift om hjelpemiddelsentralene

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

  Søknaden sendes til

  Gildeskål bo-og servicesenter

  Åpen omsorg

  8140 Inndyr, eller

  tlf. 75 76 07 50

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Åpen omsorg hjemmebaserte tjenester
  Telefon:75 76 07 50
  Epost:mosann@gildeskal.kommune.no
  Postadresse:Postboks 54 8138 INNDYR
  Besøksadresse:GIBOS 8140 INNDYR
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-12-28 13:23
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS