Tilskudd til boligbygging for næring

Etter vedtak i kommunestyret kan det også gis tilskudd når næringslivet bygger boligenheter for utleie. 

Etter at kommunestyret i mars 2023 vedtok retningslinjer til private som bygger bolig i Gildeskål kommune, var det et politisk ønske om at det også ble utarbeidet retningslinjer for boligbygging når næringslivet bygger boligenheter for utleie. 

I møte 22.06.2023 vedtok kommunestyret disse retningslinjene for tilskudd til boligbygging for næring:

 1. Det tildeles kommunalt boligtilskudd på 250.000,- per utleieenhet til næringsdrivende som bygger nye boligenheter i Gildeskål kommune. Boligenhetene må være større enn 60 m2. Tilskuddet gjelder ikke oppgradering eller vedlikehold av eksisterende boliger eller utleieenheter.
 2. Det tildeles kommunalt boligtilskudd på 100.000,- per utleieenhet til næringsdrivende som bygger nye boligenheter i Gildeskål kommune. Boligenhetene må være større enn 30 m2. *) Tilskuddet gjelder ikke oppgradering eller vedlikehold av eksisterende boliger eller utleieenheter.
 3. Tilskuddet utbetales utbygger/eier av boligenhetene.
 4. Det stilles krav om 10 års eierskap til boligenhetene. Tilskuddet avskrives med 10 % årlig. Dersom boligenhetene selges / overdras skal den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet, betales tilbake til kommunen. Boligtilskudd skal tinglyses med pant i boligenheten
 5. Kommunalt boligtilskudd kan først utbetales når ferdigattest foreligger. Søknad om utbetaling av tilskudd må sendes innen 1 år etter at ferdigattest er gitt.
 6. Ordningen gjelder boligenheter i helårsboliger i hele kommunen. Fritidsboliger omfattes ikke av ordningen.

*) Kommunen gir et tilskudd på 100.000,- for utleieenheter som er i intervallet 30 m2 – 60 m2. Den nedre grensen på 30 m2 kan reduseres til 15 m2 hvis det bygges et boligkonsept med tilgang til fellesarealer som dekker alle funksjoner til en boenhet.

Dersom du vil søke tilskudd, ta kontakt med vårt servicetorg.

Tilskudd for etablering av nye utleieenheter i eksisterende boliger

Etter vedtak i kommunestyret kan det gis boligtilskudd for bygging av nye utleieenheter i eksisterende boliger. Formålet med boligtilskuddet er å stimulere til bygging av nye boliger og utleieenheter i Gildeskål kommune.

Etter at kommunestyret i mars 2023 vedtok retningslinjer til private som bygger bolig i Gildeskål kommune, er det nå også mulig å søke tilskudd til bygging av nye utleieenheter i eksisterende boliger.

I møte 22.06.2023 vedtok kommunestyret disse retningslinjene for tilskudd til bygging av nye utleieenheter i eksisterende boliger:

 1. Det tildeles kommunalt boligtilskudd på 100.000,- til privatpersoner som etablerer ny utleieenhet i eksisterende bolig. Utleieenheten må være større enn 30 m2. Tilskuddet gjelder ikke oppgradering eller vedlikehold av eksisterende utleieenhet.
 2. Ved etablering av flere utleieenheter i eksisterende bolig, gis det et tilskudd per utleieenhet.
 3. Tilskuddet utbetales eier av boligen. Det er et vilkår at eier er folkeregistrert som bosatt på eiendommen når tilskuddet utbetales.
 4. Det stilles krav om 10 års botid etter etablering av utleieenhet. Tilskuddet avskrives med 10 % årlig. Dersom boligen selges / overdras skal den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet, betales tilbake til kommunen. Boligtilskudd skal tinglyses med pant i bolig
 5. Kommunalt boligtilskudd kan først utbetales når ferdigattest foreligger. Søknad om utbetaling av tilskudd må sendes innen 1 år etter at ferdigattest er gitt.
 6. Ordningen gjelder utleieenheter i helårsboliger i hele kommunen. Fritidsboliger omfattes ikke av ordningen.

Dersom du vil søke tilskudd, ta kontakt med vårt servicetorg.

Tilskudd nye boliger (private)

Kommunestyret vedtok 9. mars at det etableres en ny ordning med tilskudd til privatpersoner for boligbygging (ikke fritidsboliger) i Gildeskål kommune fra 01.01.2023. Det gis tilskudd på kr. 250.000,- for bygging av enebolig, og et tillegg på kr. 100.000,- pr. utleieenhet større enn 30m2.

De vedtatte retningslinjene er slik:

 1. Det tildeles kommunalt boligtilskudd på 250.000,- til privatpersoner som bygger ny helårsbolig i Gildeskål kommune. Det gis et tillegg på 100.000,- per utleieenhet som er større enn 30 m2.
 2. Tilskuddet utbetales eier av boligen. Det er et vilkår at eier er folkeregistrert som bosatt på eiendommen når tilskuddet utbetales.
 3. Det stilles krav om 10 års botid. Tilskuddet avskrives med 10 % årlig. Dersom boligen selges/overdras, disponeres av annen person/husstand, eller tas i bruk til annet enn fast bosetting / folkeregistrert på eiendommen, skal den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet, betales tilbake til kommunen. Boligtilskudd skal tinglyses med pant i bolig. 
 4. Kommunalt boligtilskudd (til ny bolig) kan først utbetales når ferdigattest foreligger. Søknad om utbetaling av tilskudd må sendes innen 1 år etter at ferdigattest er gitt.
 5. Ordningen gjelder helårsboliger i hele kommunen. Fritidsboliger omfattes ikke av ordningen.
 6. Tilskuddet finansieres av disposisjonsfondet. I 2023 budsjetteres det med 1,5 mill. Det settes ingen ramme for antall utbetalinger, budsjettet reguleres i henhold til innvilget tilskudd. For den resterende økonomiplanperioden reguleres budsjettet etter erfaringstall.