Foto: Frida Bringslimark

Tilskudd til boligbygging i Gildeskål kommune

Kommunestyret vedtok 9. mars at det etableres en ny ordning med tilskudd til privatpersoner for boligbygging (ikke fritidsboliger) i Gildeskål kommune fra 01.01.2023. Det gis tilskudd på kr. 250.000,- for bygging av enebolig, og et tillegg på kr. 100.000,- pr. utleieenhet større enn 30m2.

De vedtatte retningslinjene er slik:

  1. Det tildeles kommunalt boligtilskudd på 250.000,- til privatpersoner som bygger ny helårsbolig i Gildeskål kommune. Det gis et tillegg på 100.000,- per utleieenhet som er større enn 30 m2.
  2. Tilskuddet utbetales eier av boligen. Det er et vilkår at eier er folkeregistrert som bosatt på eiendommen når tilskuddet utbetales.
  3. Det stilles krav om 10 års botid. Tilskuddet avskrives med 10 % årlig. Dersom boligen selges/overdras, disponeres av annen person/husstand, eller tas i bruk til annet enn fast bosetting / folkeregistrert på eiendommen, skal den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet, betales tilbake til kommunen. Boligtilskudd skal tinglyses med pant i bolig. 
  4. Kommunalt boligtilskudd (til ny bolig) kan først utbetales når ferdigattest foreligger. Søknad om utbetaling av tilskudd må sendes innen 1 år etter at ferdigattest er gitt.
  5. Ordningen gjelder helårsboliger i hele kommunen. Fritidsboliger omfattes ikke av ordningen.
  6. Tilskuddet finansieres av disposisjonsfondet. I 2023 budsjetteres det med 1,5 mill. Det settes ingen ramme for antall utbetalinger, budsjettet reguleres i henhold til innvilget tilskudd. For den resterende økonomiplanperioden reguleres budsjettet etter erfaringstall. 
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS