Kontrollutvalget er et lovpålagt organ som skal føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Utvalget skal:

  • gi uttalelse om årsregnskapet
  • se til at det blir utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, og rapportere resultatet av disse til kommunestyret
  • påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at revisjonsmerknader blir fulgt opp
  • påse at økonomiforvaltningen skjer i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • påse at kommunestyrets vedtak i saker om tilsyn og kontroll blir fulgt opp

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet, så lenge det kan defineres som kontrollarbeid, men kan ikke overprøve politiske vedtak og er heller ikke et klageorgan for enkeltsaker. Dersom du ønsker å klage på et vedtak du har fått av kommunen, må du ta kontakt med kommunen direkte.

Kommunestyret har i perioden 2023-2027 valgt disse medlemmene til kontrollutvalget:
•    Hilde Furuseth Johansen (leder)
•    Hallvard Johansen (nestleder)
•    Aina Myrvoll
•    Trond-Morten Røst
•    Laila Kildahl
 

Utvalget har vanligvis 4 møter i året og møtene er offentlige. Dersom du ønsker å vite mer om oss, finner du mer info på hjemmesiden til Salten kontrollutvalgservice. Her kan du også lese sakspapirer og protokoller, og finne kontaktopplysninger til utvalget.