Frist for innspill 6. mai 2016

Oppstart av planarbeid: Finnvikhaugen 2, Våg i Gildeskål kommune

I medhold av plan og bygningsloven §§12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varsles det om oppstart av privat reguleringsplan for deler av gnr 72/3 i Gildeskål kommune. Området som kalles Finnvikhaugen 2 planlegges regulert til fritidsboliger, båtgarasje og område for flytebryggeanlegg. Det er ikke krav om konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet.

Området omfatter en del av hytteområde H84 i kommuneplanens arealdel vedtatt 01.03.2016. Det ligger rett nordøst for hytteområdet Finnvikhaugen 1 som ble regulert og vedtatt i 2013. Planområdet er ca 117 daa. Vegforbindelse til de nye hyttene er delvis medtatt i
reguleringsplanen for Finnvikhaugen 1. Det planlegges tilrettelagt for ca 20-25 nye hytter/fritidsboliger.

Berørte naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev. Spørsmål til reguleringen kan rettes til: Even Aursand. tlf. +47 48 12 15 23
Merknader som kan ha innvirkning på planarbeidet kan sendes elektronisk til:
even@aursand-arkitekt.no, eller som brev til Arkitekt Even Aursand. Pb 75, 8001 Bodø innen 6 mai 2016.
Se kartutsnitt (ikke i målestokk).