Kommunen har i henhold til Lov om helsemessig og sosial beredskap ansvar for å planlegge, og gjennomføre tiltak for å opprettholde tilstrekkelig tilbud under ulykker, katastrofer og kriser. 

Ved etablering av kriseledelse ved store ulykker og katastrofer vil «kriseteam helse og sosial» inngå som en ressurs i dette. «Kriseteam helse og sosial» har sin forankring i virksomhet for Helse- og sosial. 

«Plan for helsemessig og sosial beredskap» skal rutinemessig holdes ajourført minst en gang hvert år. Større endringer i Gildeskål kommunes organisasjon, rammevilkår eller øvrige forutsetninger skal også medføre at planen ajourføres utenom rutine.   

Mindre justeringer av ikke-prinsipielle karakter foretas administrativt. Større og prinsipielle endringer i plan foretas gjennom godkjenning av Levekårsutvalget.  

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune - revidert 050523