§ 1 Eierforhold og forvaltning

SFO eies og drives av Gildeskål kommune. SFO drives etter Opplæringsloven med forskrifter, sentrale bestemmelser, kommunale vedtak og planer for den enkelte skole.

Skolefritidsordningene er administrativt underlagt kommunalsjef for Familie, oppvekst og kultur

Levekårsutvalget er ansvarlig for og har tilsyn med driften av kommunens skolefritidsordninger, og kan fastsette nærmere mål og rammer for driften.

SFO-foreldres interesser skal tas vare på i SU-sammenheng.

Alle foreldrene utgjør tilsammen foreldreråd.

 

§ 2 Formål og innhold

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og tilsynstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn på 1. – 4. årstrinn. SFO for elever med særskilte behov på 5. – 7. årstrinn kan gis etter søknad.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn.

 

Tilbudet skal tilrettelegges slik at det ivaretar barn med særskilte behov. Arealene, både ute og inne, skal være egnet til formålet.

Innhold og virksomhet skal være pedagogisk begrunnet og sees i sammenheng med skolens øvrige pedagogiske virksomhet.

 

§ 3. Personale og bemanning

Rektor er øverste leder av skolefritidsordningen og har det overordnede administrative og faglige ansvar for ordningen ved den enkelte skole.

Skolefritidsordningen bemannes med en voksen pr. 15 barn. Barn med spesielle behov kan etter faglig begrunnet vurdering tildeles ekstra ressurser.

Det vektlegges å ansette fagarbeider /barne- og ungdomsarbeider i stillingene på SFO.

 

§ 4. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Personalet har taushetsplikt jfr. Forvaltningsloven §§ 13 - 13f.

Personalet har i særskilte tilfeller opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernet. Jfr. Opplæringsloven § 15 – 3 og § 15 – 4.

 

§ 5. Politiattest

Den som skal arbeide i skolefritidsordningen må legge fram tilfredsstillende politiattest.

 

§ 6. Leke- og oppholdsareal

Skolene kan bruke klasserom for småskolen og SFO-base både til undervisning og SFO. Det må ikke være mindre enn 4 m2 per elev.

Utover det faste tilholdsstedet brukes andre rom etter behov, og når de er ledige.

 

§ 7 Opptak og opptakskriterier

Søknadsfrist for skolefritidsordningen er 1.mars. Rektor informerer i god tid alle foresatte til nye elever om tilbudet. Rektor informerer om at søknader, endringer og oppsigelser gjøres elektronisk på kommunens hjemmeside.

Elever i 5.-7. klasse med særlige behov må søke særskilt hvert år innen 1. mars.

Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av rektor. Barnet beholder plassen til og med 4.klasse, eller til plassen sies opp.

Det tildeles enten plass over 14t/u eller plass under 14t/u.

Det gis avslag på søknad dersom det er ubetalte regninger for SFO i Gildeskål kommune. Avslag på søknad om opptak kan påklages til kommunens klageutvalg. Forvaltningslovens § 28 andre ledd gjelder ved klagebehandling.

Opptak av barn med særlige behov (1.- 7. trinn) skjer etter uttalelse fra sakkyndig instans. Rektor fatter enkeltvedtak. Avslag på søknad om opptak kan påklages til kommunens klageinstans.

 

§ 8 Oppsigelse

Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved endring av oppholdstid. Oppsigelse og endring av plass skal være skriftlig og gjøres på kommunens hjemmesider. Det betales for plassen i oppsigelsestiden.

 

§ 9 Foreldrebetaling

Pris for oppholdstid er regulert i kommunens betalingsregulativ.

For elever på 1. klassetrinn gis det gratis SFO i 12 timer per uke.  Det kan, etter søknad, gis reduksjon i foreldrebetalingen for barn på 1. - 4. trinn.  Reduksjon innvilges dersom foreldrebetalingen utgjør mer enn 6 % av husholdningens brutto inntekt.  Redusert pris settes i så fall til 6 % av brutto inntekt.  Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling er 1. august. Reduksjon innvilges da eventuelt f.o.m. 1. august og ut den kommende perioden.  Ved søknader etter denne dato, innvilges reduksjon fra første hele måned og ut perioden.  Dersom barn med særlige behov på 5. - 7. trinn innvelges plass, er denne gratis.

Søskenmoderasjon er på 50 prosent fra første søsken.

Kostpenger er regulert i kommunens betalingsregulativ.  Disse er ikke omfattet av reduksjons- og moderasjonsordningene.

Foreldrene betaler enten for 10 måneders plass eller 11 måneders plass. De som betaler for 10 måneder har betalingsfri juni og juli. De som betaler for 11 måneder har betalingsfri juli.

Hospitering i ledig plass er regulert i kommunens betalingsregulativ.

 

 

§ 10 Åpningstid og ferie

SFO-året starter 1. august og avsluttes fredag i uke 32.

SFO har 5 planleggingsdager i året. Planleggingsdager for personalet ved oppstart avvikles i uke 33 på lik linje med skolens og barnehagens plandager.  Skolefritidsordningen er stengt disse dagene, samt stengt julaften, nyttårsaften og sommerstengt juli måned.

Det søkes om 10 eller 11 måneders plass. 10 måneders plass følger skoleruta med de fri- og feriedager som denne inneholder.

Ved fravær skal de foresatte gi beskjed.

 

§ 11. Forsikring

Ulykkesforsikringen som Gildeskål kommune har for skolebarn, gjelder også for barn i skolefritidsordningen.

 

§ 12 Endring av vedtekter

Vedtektene oppdateres slik at det til enhver tid er i samsvar med kommunens handlingsprogram, politiske vedtak og gjeldende lovverk.