Hensikten med planen er å legge til rette for camping/overnatting/turistformål på østsiden av Strandveien og på tidligere barnehageområde (gnr./bnr. 3/73) på vestsiden av Strandveien. På barnehageområdet ønskes det i tillegg åpnet for kafé/bevertning.

Området for eksisterende butikk tas med for å oppdatere gjeldende regulering her til faktisk situasjon, samt at området mellom butikken og tidligere barnehage medtas som frilufts-/rekreasjonsområde hvor det blant annet ønskes tilrettelagt for minigolf, o.l. 

Planområdet er vist med blå avgrensning i skissen nedenfor. Planområdet omfatter hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: 3/83, 81, 18, 122, 69, 72 og 73, samt 200/1. Det er foreslått en vid planavgrensning som kan bli redusert i endelig planforslag.


Campingplassen vil legge til rette for tilbud av faste plasser, døgnplasser og teltplasser.
Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og forslag til ny arealdel, hvor områdene er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, fritids- og turistformål og offentlig eller privat tjenesteyting.
 
Gildeskål kommune har vurdert at planarbeidet/tiltaket omfattes av forskrift om konsekvensutredning iht. § 8 a, dvs. reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. I vedlegg II faller tiltaket/planen inn under pkt. 12 d permanente campingplasser. Etter å ha vurdert tiltaket opp mot § 10 konkluderes det med:
  • Bokstav b: Områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift (trekklei for rein). 
  • Bokstav h: Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom (området ligger innenfor NVE sine aktsomhetskart for flom, skred og ras). 
For vedlegg II-tiltak stilles det ikke krav til planprogram.
Varsel sendes til berørte parter, offentlige instanser og andre interessenter slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planleggingen. Neste mulighet for å medvirke i planprosessen er når planforslaget er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det varsles også i Avisa Nordland.
Frist for å komme med innspill er satt til 16.10.2023.
Innspill kan sendes på e-post til ayla.kristensen@norconsult.com eller via brev til Norconsult AS v/Ayla Kristensen, Pb. 234, 8001 Bodø.