Skeineshaugen ligger i kommunesenteret, med nærhet til skole, barnehage, viktige senterfunksjoner og sosiale møteplasser. Å satse på sentrumsutvikling og tettstedsnær boligutvikling er en av målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel.

Revisjon av reguleringsplanen ligger inne som en planoppgave i kommunens planstrategi.

Ved planlegging av nye boliger skal det tas hensyn til det viktige friluftsområdet som strekker seg fra boligfeltet og ned til Skeinesvika og Skeineset.

I forbindelse med oppstart av planarbeidet inviteres det til åpent møte:

Tid: Tirsdag 22.11.22 kl. 18.00.

Sted: Kommunehuset på Inndyr (kommunestyresalen).

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er: 09.01.23

Innspill sendes postmottak@gildeskal.kommune.no eller Gildeskål kommune, postboks 54, 8138 Inndyr.