Trafikksikkerhetsplanen skal bidra til at trafikksikkerhetsarbeidet blir ivaretatt på en god måte i hele kommuneorganisasjonen og i alle aktiviteter

I planen legges det føringer for hvilke tiltak som skal prioriteres og gjennomføres i løpet av planperioden. Trafikksikkerhetstiltakene skal innarbeides i budsjett- og økonomiplanen.

Planen baserer seg på regionale og nasjonale føringer samt lokale mål og strategier.

Planen er delt i to deler, en generell del som kartlegger trafikkforholdene i kommunen, visjon og mål, samt beskrivelse av tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Del to er en handlingsdel som gir grunnlag for kommunens prioriteringer av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver. Både holdningsskapende og fysiske tiltak som skal gjennomføres i kommunen skal listes opp. Kommunedelplanen sin handlingsplan rulleres hvert år, mens hele planen revideres hvert 4. år.

Revisjon av Trafikksikkerhetsplanen sees i sammenheng med regodkjenning av Gildeskål som trafikksikker kommune. Gildeskål har vært godkjent som Trafikksikker kommune i perioden 2018 – 2020, og 2021 – 2023.

Det er utarbeidet et planprogram som sier noe om innholdet i planen, prosess og medvirkning:

Planprogram trafikksikkerhetsplan 2024-2028 PDF document ODT document

Vi ber om å få innspill om spesielle utfordringer som bidrar til risiko for ulykker og tiltak dere mener er viktige for å bedre trafikksikkerheten i deres nærmiljø spesielt og kommunen generelt. Det kan være holdningsskapende arbeid eller fysiske tiltak. Det kan være tiltak i gjeldende plan eller forslag til nye/andre tiltak. Vi ber om at innspill om tiltak listes opp i prioritert rekkefølge.

Gjeldende trafikksikkerhetsplan finner du her:

Trafikksikkerhetsplan vedtatt 07.11.19

Frist for å komme med innspill settes til 29.01.24. Innen samme frist kan det gis uttalerlse til planprogrammet.

Innspill til planarbeidet sendes til: postmottak@gildeskal.kommune.no eller Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr.