Fylling og planering av terreng

Generelt


Beskrivelse
Ved mindre fylling eller planering av terreng på egen tomt, er det ikke søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Det er likevel en rekke vilkår som må oppfylles.


Dersom du ønsker å fylle ut eller planere på egen tomt og dette vil medføre vesentlige endringer, må det sendes inn søknad til plan- og bygningsmyndigheten i kommunen.


Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.


Målgruppe
Tomteeiere


Vilkår
For at arbeidet skal regnes som et mindre tiltak uten søknadsplikt, må følgende vilkår oppfylles:
Generelle vilkår
• Tiltaket fører ikke til fare eller ulempe for omgivelsene.
• Tiltaket er ikke i strid med plan- og bygningsloven.
• Tiltaket er ikke i strid med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Særskilte vilkår
• Tiltaket må ikke føre til mer enn 3,0 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk.
• Tiltaket må ikke føre til 1,5 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk.
• Tiltaket må ikke føre til mer enn 0,5 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå på eiendom for rekke- eller kjedehus.
• Avstand fra fyllingsfoten til nabogrensen må være minst 2,0 meter.
• Endringer i terrenget må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.
 

Lover og retningslinjer:

Plan- og bygningsloven

Byggsaksforskriften § 4-1

Om søknadsprosessen
Veiledning


Du trenger ikke å sende søknad eller melding til kommunen hvis tiltaket er i samsvar med vilkårene over. Er du i tvil, så kontakt kommunen for nærmere informasjon.
 

Hvis tiltaket vil medføre vesentlige endringer (se vilkår), skal det søkes kommunen om tillatelse, på samme måte som andre søknadspliktige tiltak.
 

Klage

Tiltak som er unntatt søknadsplikt, kan ikke påklages av naboer og andre berørte. De må eventuelt be kommunen gripe inn. Kommunen vil vurdere hvorvidt innvendingene er berettigede.


Kommunen kan, i spesielle tilfeller, konkludere med at tiltaket er i strid med regelverket eller anta at tiltaket medfører sjenanse for omgivelsene. I slike tilfeller må tiltaket behandles som en søknad. Vedtaket fra denne behandlingen kan påklages av partene, søker eller naboene.


• Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
• I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
• Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
• Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
• Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.
 

  

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS