Blir klagen tatt til følge endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til klagenemnd. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

  • Klagen må merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, og evt. feste- eller seksjonsnummer.
  • Klagen må inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor man mener taksten ikke er korrekt.
  • All relevant dokumentasjon må vedlegges, eks kopi av nylig avholdt takst, bilder av særskilte faktorer på eller i bygninger etc.