Hva takseres?

Eiendomsskatten gjelder for både bygninger og tomt inntil 2 daa på alle bolig- og fritidseiendommer kommunen. Næringseiendommer (bygninger og tomt), samt verk og bruk, inkl. faste installasjoner som per.1.1.2019 skal fases ut i en nedtrappingsperiode på 7 år. For landbrukseiendom skal boligdelen med tilhørende garasje og naturlig arronder tomt skattlegges. De øvrige driftsbygningene på en landbrukseiendom vil få fritak, forutsetningen er at eiendommen er i drift, jfr.§ 5 h i eiendomsskatteloven. 

Sjablongverdi for bygninger og tomt (pr. kv. m²)

Indre faktor benyttes for å korrigere sjablongverdien. Byggeåret antas å gi uttrykk for en bygnings standard og kvalitet. Bygningsfaktoren justeres opp hvis eiendommen er vesentlig oppgradert, og at standarden er hevet fra det opprinnelige byggeåret. De vurderinger som er gjort er ikke ment å ta hensyn til mindre vesentlige forhold. Etasjefaktor blir brukt for å vekte verdien til de forskjellige etasjene i et bygg.

Soneinndeling av kommunen

Soneinndelingen er utarbeidet av sakkyndig nemnd. Bruk av sonefaktor tar hensyn til variasjoner i eiendomsprisene i ulike deler av kommunen. Den foreløpige utregningen av sjablongtaksten multipliseres med en sonefaktor basert på hvilken eiendomstype det dreier seg om, og hvor i kommunen eiendommen ligger.

Målemetode

Areal- og volumberegning ved takseringer av bygninger tar utgangspunkt i NS 3940 som gjeldene standard for målemetoder (www.standard.no). Utgangspunktet for arealberegningen er dataene (areal og klassifisering) som er oppgitt i Matrikkelen, og tilsvarer bygningens bruksareal (BRA). BRA defineres som alt areal innenfor omsluttende yttervegg, med tilpasning for arealmåling i etasjer med skråtak. Denne utregningsmetoden må ikke forveksles med beregning av P-ROM (primær-rom), som brukes ved utregning av ligningsverdien. 

Nedenfor vises en kort illustrasjon av måleregler for arealberegning i ulike etasjene i et typisk bolighus

 

LOFT

Et areal er måleverdig når fri høyde er minst 1,9 m og bredden er minst 0,60 m. Delen med skråtak regnes som måleverdig inntil 0,6 m utenfor høyden 1,9 m. Fri høyde er høyden fra overkant ferdig gulv til underkant av bærende konstruksjoner.  

Loft

 

HOVEDETASJE

Et plan der underkant dekke er høyere enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, og der den frie bredden i høyde 1,9 m må minst være 1,9 m.

Hoved

 

UNDERETASJE

Et plan der underkant dekke eller himling er høyere enn 0,75 m, men høyst 1,5 m over planert gjennomsnittsnivå. 

Under

 

 

KJELLER

Et plan der underkant dekke eller himling er høyst 0,75 m over planert terreng i gjennomsnittsnivå rundt bygningen

Kjeller