Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pågående planprosesser

Trafikksikksikkerhetsplan for Gildeskål 2019-2023 - rullering

Arbeidet med rullering av Trafikksikkerhetsplanen starter nå opp.

Det er mulig å komme med innspill til viktge trafikksikkerhetstiltak for perioden 2024-2028. Det kan være både holdningsskapende tiltak og fysiske tiltak.

Logo for Trafikksikker kommune

Detaljregulering for Storviksanden Camping

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsler Norconsult AS (plankonsulent) på vegne av Storviksanden Camping AS (forslagsstiller) om oppstart av planarbeid for et område ved Storviksanden i Gildeskål kommune.  

Kart over Storviksanden camping

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Inndyr

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges reguleringsplan for gang- og sykkelveg Inndyr ut til offentlig ettersyn.

Planen omfatter en strekning på ca. 2 km, fra Flathaugen i nord til Oldervika i sør. Planens formål er å å bedre trafikksikkerheten gjennom Inndyr sentrum, særlig for barn og unge/skolevei.

Oversiktskart for planlagt gang- og sykkelvei på Inndyr

Detaljregulering for Gildeskål kirkested. Melding om planvedtak og klagerett

Gildeskål kommunestyre vedtok den 09.03.23 detaljreguleringsplan for Gildeskål kirkested. Planen er vedtatt med innsigelse fra Nordland Fylkeskommune til område på plankart merket NH/T (næring/tjenesteyting). Innsigelsen sendes Kommunal- og distriktsdepartementet til avgjørelse, Planen for øvrig har rettsviskning jf. plan- og byggningslovens § 12-13 første ledd.

Oversiktsbilde over Gildeskål kirkested med prestegården, middelalderkirka, hovedkirka og prestegårdsfjøsen.