Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner. Hvilke fagplaner som tas i bruk, avhenger av hvilken type hendelse/krise man står overfor.

All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå. Kriser innenfor egen kommune skal så langt det lar seg gjøre løses/ledes i egen regi.
 

Hva er en krise?

Krise er alle typer uønskede hendelser som rammer større grupper av mennesker/områder med direkte eller indirekte skader av et omfang, som er mer omfattende enn det ordinære hjelpeapparatet kan klare å håndtere tilfredsstillende.
 

Beredskapsplan for kommunal kriseledelse

Denne planen skal være et verktøy som brukes ved enhver krise eller hendelse slik at tap og skader på mennesker, miljø og materiell unngås eller reduseres. Planen er primært utarbeidet for kriser og uønskede hendelser i fredstid. Den skal enkelt kunne tilpasse tilsvarende situasjoner i krig.

Beredskapsplan for kommunal kriseledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap, utgjør kommunens totale planverk for beredskap.
 

Gildeskål kommunes kriseledelse består av:

 • Kommunedirektør (leder)
 • Ordfører 
 • Kommunalsjef Plan og samfunn
 • Kommunalsjef Helse og omsorg (og leder for kriseteam Helse og sosial)
 • Kommunalsjef Familie, oppvekst og kultur
 • Kommunalsjef Økonomi og administrasjon
 • Fagansvarlig politisk sekretariat (Beredskapskoordinator)
 • Prosjektmedarbeider stab (Media/kommunikasjon)
   

Kriseledelsen knytter til seg interne/eksterne ressurser etter behov.
 

Kriseledelsens oppgaver

Kriseledelsens oppgaver i en krisesituasjon er å sørge for opprettholdelse av viktige kommunale tjenester. Kriseledelsen aktiveres ikke før politiet ber om det. Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og skal ikke delta på skadestedet.

Oppgavene til kriseledelsen vil i hovedtrekk være:

 1. Avklare ansvarsforhold til lensmann.
 2. Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha.
 3. Holde løpende kontakt med nødetater og Fylkesmannen.
 4. Kalle inn interne og eksterne fagressurser etter behov, og iverksette kommunale fagplaner.
 5. Iverksette informasjonstiltak og evt. nødvendige tiltak knyttet til evakuering, forpleining og krisehjelp.
 6. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige ressurser.
 7. Gjenopprette normal drift.