Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Posom forside.JPGKommunen har i henhold til Lov om helsemessig og sosial beredskap ansvar for å planlegge, og gjennomføre tiltak for å opprettholde tilstrekkelig tilbud under ulykker, katastrofer og kriser.
Ved etablering av kriseledelse ved store ulykker og katastrofer vil «kriseteam helse og sosial» inngå som en ressurs i dette. «Kriseteam helse og sosial» har sin forankring i virksomhet for Helse- og sosial.

Målet for kommunal helsemessig og sosial beredskap er å gi innbyggerne i Gildeskål kommune et tilbud om psykososial støtte. Dette ved påkjenninger som er så store at de overskrider personens mulighet og ressurser til å mestre situasjonen, og å hindre eller minske de psykiske skade-virkningene slike påkjenninger kan gi.

«Kriseteam helse og sosial» skal være en ressurs i tillegg til den bistanden som ytes gjennom det ordinære tjenesteapparatet. Kriseteamet starter sitt arbeid etter at «blålys»-etatene, nærmere bestemt politiet, har avklart situasjonen, og skal bidra til å bearbeide opplevelser ved krisereaksjoner.

Hendelser som utløser hjelp fra kriseteamet skal være av ekstraordinær karakter og/eller berøre et større antall personer, og oppleves som dramatisk og kaotisk. Sorg alene er ikke et kriterium for bistand fra kriseteamet.

Hendelser hvor barn og unge er involvert prioriteres. Typer aktuelle hendelser er:

  • Brå og uventet alvorlig ulykke eller dødsfall
  • Selvmord
  • Andre større ulykker eller katastrofer
  • Buss-, bil-, båt-, etc.
  • Rasulykker
  • Alvorlig vold eller trusler
  • Voldtekt
  • Drap
  • Brann

Kriseteam helse og sosial – sammensetning, varsling og lokalisering

Leder - Kommunalsjef Pleie og omsorg
Nestleder – Kommunalsjef Oppvekst og kultur
Medlem – Psykiatrisk sykepleier 
Medlem – Sykepleier/Helsesøster 
Medlem – Hjemmetjenesten
Medlem – Prest
Medlem – Lokal lege

 
«Kriseteam helse og sosial» aktiveres ikke før politiet ber om det.
Dernest vil Nordlandssykehuset, psykiatri være kommunens nettverk.
 
Varsling skjer til leder, hvis denne ikke er tilgjengelig kontaktes nestleder.
Leder eller nestleder vurderer krisens omgang og gjør den første koordineringen, samt samler hele eller deler av kriseteamet avhengig av situasjonen. Leder/nestleder innkaller/etterspør ved behov ev nødvendig fagpersonell i og utenfor kommunen.
 
Det er utarbeidet plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune. Der vil du finne nærmere kontaktinformasjon.
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS