Planavgrensning

Varsel om oppstart

Reguleringsplan Feøya planID 201710

Gildeskål kommune har mottatt varsel om oppstart av planarbeid for Feøya, Fleinvær, jf. plan- og bygningslovens § 12-8. Arbeidet utføres av BOARCH arkitekter AS, på vegne av Gigante Salmon AS. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 11.09.2021.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av landbasert oppdrettsanlegg på Feøya. I kommuneplanen er areal avsatt til i LNFR-område. Sjøområdet rundt Feøya er regulert til Akvakultur (område A2).

Planen omfatter hele Feøya med sjøarealet rundt. Planområdet er på ca. 309 daa inkludert sjøområde, av dette er ca. 176 daa landareal.

Kommunen har i møte 20.04.2021 avgjort at saken faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Som en del av varsling av oppstart er det utarbeidet planprogram i henhold til pbl § 4-1, jfr § 12-9 som grunnlag for planarbeidet. Grunnet planens størrelse, omregulering av areal og mulige konsekvenser for samfunn og miljø er planen underlagt konsekvensutredning. 

Innspill til planarbeidet sendes BOARCH arkitekter a.s, postboks 324, 8001 Bodø eller gisle@boarch.no innen 11.09.2021.

For mer informasjon se dokumenter nedenfor

Planprogram

Varselbrev planoppstart

Referat oppstartsmøte

Planinitiativ

Vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS