Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse

Generelt


Beskrivelse
Her er en oversikt over byggetiltak som det ikke er nødvendig at du søker kommunen om tillatelse til å utføre.
 

• Frittliggende, mindre uthus på bebygd eiendom som du ikke skal bruke til beboelse. Mønehøyden kan være       inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 m. Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15 m2. Avstanden til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0 m og 4 m til nabogrense.


• Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde


• Reinstallering og reparasjon av ildsted


• Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning


• Innhegning mot vei med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei


• Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som monteres flatt på vegg. Unntaket gjelder ikke hvis du ønsker å montere flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade


• Mindre antennesystem. Antennemast kan ha høyde inntil 2,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m


• Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 2,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 

• Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 

• Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep
• Mindre vesentlig fasadeendring


Du finner en full opplisting av type tiltak som ikke krever søknad og tillatelse i plan- og bygningsloven med forskrift (se lenker i feltet Regelverk under). Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer som kan tenkes å bli berørt av tiltaket


Kommunen kan òg unnta andre mindre arbeider fra søknadsplikt. Kontakt kommunen for å få informasjon om dette.


Det er en forutsetning at byggetiltakene ikke er i strid med krav i lov, forskrift og kommune- og reguleringsplan. Vær spesielt oppmerksom på at tillatt utnyttelsesgrad og regelen om minst fire meters avstand til nabogrensen ikke overskrides.


Kategorier
• Bolig og eiendom


Kriterier/Vilkår
Tiltaket må ikke føre til fare eller ulempe for omgivelsene. Det skal ikke være i strid med plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Er du i tvil om byggetiltaket oppfyller vilkårene, så kontakt kommunen for nærmere informasjon. Husk at du er selv ansvarlig for at byggetiltaket ikke skjer i strid med de reglene som er nevnt. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
 

Direktoratet for byggkvalitet

Regelverk


Lov

Plan- og bygningsloven § 20-3

Forskrift

Byggsaksforskriften § 4-3

Små ting ute som ikke krever søknad

Tiltak uten uten søknad

Praktiske opplysninger


Søknaden sendes til


Gildeskål kommune
Postboks 54


8138  INNDYR
 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS