Trafikksikker_kommune_stempel-400x400

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune er et holdningsskapende arbeid, som skal føre til gode og sunne holdninger i trafikken. Gildeskål ble rett før jul godkjent som trafikksikker kommune.

Å bli godkjent som trafikksikker kommune betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Nordland Fylkeskommune har i samarbeid med Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen, og Gildeskål har nå sine retningslinjer på plass.

Godt trafikksikkerhetsarbeid skaper trygt lokalmiljø, mindre skader. Som veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. For å lykkes involveres alle etater i arbeidet og den enkelte etatsleder tar sitt delansvar. Arbeidet er forankret i politisk og administrativ ledelse.

 

Kriterier for å være trafikksikker kommune:

Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.

Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.

Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.

Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.

Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.

Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.

Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.

 

I tillegg til kriteriene må følgende dokumenteres skriftlig:

  • Kommunens trafikksikkerhetsplan
  • Retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken (i tjeneste)
  • Rutiner for kjøp av transporttjenester
  • Dokumentasjon fra barnehagene (se krav til dokumentasjon under barnehage side 6)
  • Dokumentasjon fra skolene (se krav til dokumentasjon under skole side 9)
  • Dokumentasjon fra teknisk avdeling (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 10)
  • Dokumentasjon fra planavdelingen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 10)
  • Dokumentasjon fra kulturavdelingen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 11)
  • Dokumentasjon fra kommunelegen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 11)
  • Dokumentasjon fra helsestasjonen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 11)

 

For mer info om retningslinjer les mer her: https://www.tryggtrafikk.no/wp-content/uploads/2013/09/Veileder_mal_trykklar.pdf 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS