Skogveibygging

Nyanlegg og utbedring av landbruksveier, herunder skogsveier, skal godkjennes av kommunen i forhold til regelverk og forskrifter knyttet til bygging av skogsveier.
Før kommunen gir tillatelse til veibygging skal søknaden sendes kulturminnevernet i fylkeskommunene og sametinget for uttalelse. I områder med reindriftsinteresser skal reindriftsagronomen gis anledning til å uttale seg.
Fylkeslandbruksstyret er klageinstans for de kommunale vedtakene om skogsveier.