Gildeskål kommune jobber for nullvisjonen innen trafikksikkerhetsarbeidet, med mål om at ingen skal tape liv eller få varige skader i veitrafikken. 

Trafikksikkerhetsplanen inngår som en del av kommunens planstrategi. Kommunedelplanen skal bidra til at trafikksikkerhetsarbeidet blir ivaretatt på en god måte i hele kommuneorganisasjonen og i alle aktiviteter. I planen legges det føringer for hvilke tiltak som skal prioriteres og gjennomføres i løpet av planperioden.

Planen er delt i to deler, en del som kartlegger trafikkforholdene i kommunen, visjon og mål, samt beskrivelse av tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Del to, handlingsdelen, gir grunnlag for kommunens prioriteringer av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver. Både holdningsskapende og fysiske tiltak som skal gjennomføres i kommunen er her listet opp.

Trafikksikkerhetsplan