Kommuneplanens arealdel sier noe om hvordan arealene i kommunen på land og på sjøen skal brukes, for eksempel hvor det er tillatt å bygge boliger eller drive næring. Arealdelen viser også hvilke områder som tas vare på blant annet av av hensyn til landbruk og jordvern, fiskeriinteresser, naturmangfold, friluftliv og reindrift.

Kommuneplanens arealdel består av kommuneplankart, bestemmelser og retningslinjer, samt planbeskrivelse. I planbeskrivelsen fremkommer det hvilke endringer som er gjort i forhold til gjeldende arealplan. Alle endringer i planen er utredet for å vurdere konsekvenser for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen er en del av beslutningsgrunnlaget for kommuneplanens arealdel. 

Her kan du lese planforslaget som er på høring:

Plankart 2023-2035, forslag.pdf

Bestemmelser 2023-2035, forslag.pdf

Planbeskrivelse 2023-2035, forslag.pdf

Konsekvensutredning KPA 2023-2035.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse KPA 2023-2035.pdf

Planprogram vedtatt.pdf

Plankartet ligger også i kommunens kartprotal.

Ved oppstart av planarbeidet kom det mange innspill til planen. Disse er sortert på kretsene i kommunen. Innspill fra næringsinteresser og regionale og statlige aktører er sortert i egne notater. 

Her kan du se hvrdan innspillene til planen er vurdert og behandlet:

Innspill Storvikbukta krets.pdf

Innspill Sørfjorden og Forstranda krets.pdf

Innspill Inndyr og omegn krets.pdf

Innspill Nordfjorden krets.pdf

Innspill Sandhornøy krets.pdf

Innspill Arnøyan krets.pdf

Innspill Fleinvær krets inkludert Fugløya.pdf

Innspill fra næringsinteresser.pdf

Innspill fra regionale og statlige aktører m.fl..pdf

De viktigste endringene i planen er oppsummert i saken som ble behnadlet i plan og eiendosmutvalget 27.03.23.
 
Her kan du se samlet saksprokoll der endringene er beskrevet:
 
Frist for å komme med uttalelse til planen er 30.06.2023.
Uttalelse sendes til: postmottak@gildeskal.kommune.no eller til Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr
Kontaktperson i kommunen er Hedvig P. Holm, e-post holhed@gildeskal.kommune.no