Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Avløserordningene i jordbruket
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avlastning
Arealoverføring

B
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Byggavfall - kildesortering
Brukerstyrt personlig assistanse
Bostøtte
Bolig - oppføring av ny bolig
Biblioteket
Besøkshjem / Å være besøkshjem
Barnehageplass
Barnehage - etablering og drift

D
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak
Driftsbygning i landbruket
Den kulturelle skolesekken
Dagsenter
Dagmamma - godkjenning

E
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

F
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fastlege
Fellingstillatelse
Forurenset grunn - bygging og graving
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fradeling av eiendom
Fosterhjem / Å være fosterhjem

G
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Gravferd

H
Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp
Helsestasjon
Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

I
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

J
Jegerprøven

K
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kystkultur - tilskudd
Kvalifiseringsprogram
Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Krisesenter
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Kommunalt lån (sosiallån)
Kommunal garanti for lån

L
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen
Legevakt
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Landbruksvei - bygging
Landbrukseiendom - deling

M
Musikk- og kulturskole - opptak
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Miljøinformasjon
Midlertidig botilbud
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Matombringing

N
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nabovarsel - byggesak

O
Omsorgslønn
Opptenning av ild utendørs
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Omsorgsbolig
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning

P
Psykiske helsetjenester
Produksjonstilskudd i jordbruket
PP-tjenesten
Pleie i livets sluttfase
Permisjon fra grunnskoleopplæring

R
Rådgiving i skolen
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd

S
Skogfond
Selvbygger
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Svangerskapsomsorg
Støttekontakt barn
Støttekontakt
Startlån bolig
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Spillemidler til idrettsanlegg
Spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Sosialtjenester for innsatte i fengsel

T
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tuberkuloseundersøkelse
Trygghetsalarm
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tilskudd til tilpasning av bolig
Tilskudd til etablering i egen bolig
Tannhelsetjeneste

U
Ulykkesforsikring for elever

V
Vannforsyning - drikkevann
Vald - godkjenning
Vaksine

Ø
Økonomisk rådgivning
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk sosialhjelp